Zarządzanie energią elektryczną – ISO 50001

Metryka praktyki

Firma: Deloitte,
Branża: Konsulting,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Certyfikacja
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
- Cel 13 - Działania w dziedzinie klimatu
- Cel 7 - Czysta i dostępna energia

Firma wdrożyła i utrzymuje System Zarządzania Energią zgodny ze standardem międzynarodowej Normy ISO 50001:2018. W ramach Systemu została stworzona oraz zakomunikowana całej organizacji Polityka Energetyczna Deloitte w Polsce. Firma dzięki swojej podstawowej działalności oraz działaniom z obszaru zrównoważonego rozwoju stara się pozytywnie wpływać na otoczenie gospodarcze, społeczne oraz środowisko. Tym samym integralnym elementem zarządzania i dostarczania klientom usług o najwyższej jakości jest dbałość o ochronę środowiska naturalnego i klimatu, w szczególności w odniesieniu do optymalizacji i ograniczania zużycia energii podczas świadczenia usług doradczych. Firma zużywa energię w różnych formach, jako energię elektryczną i cieplną do zapewnienia odpowiednich warunków pracy w budynkach, w których świadczy usługi oraz jako paliwa na potrzeby wykorzystywanych środków transportu.

Firma mierzy efektywność poprzez ustanowione na potrzeby Systemu Zarządzania Energią Wskaźniki Efektywności Energetycznej. Do tych Wskaźników można zaliczyć m.in. ilość wykorzystanej energii elektrycznej na 1m2 powierzchni biurowej, na 1 pracownika lub ilość godzin pracy przepracowanych przez dane biuro. Efektywność programu mierzona jest obniżeniem zużycia energii elektrycznej oraz bardziej efektywnym jej wykorzystaniem. Uzyskane wyniki pozwoliły wyłonić najbardziej efektywne energetycznie biuro w Polsce oraz wskazują na zmniejszenie zużycia energii w odniesieniu do zużycia monitorowanego w poprzednich latach.

Osoby odpowiedzialne za zarządzanie biurami Deloitte w Polsce otrzymały uporządkowane procedury związane z efektywnym zarządzaniem energią elektryczną. Firma obniżyła zużycie energii i jego koszty. Pracownicy otrzymali edukację w zakresie efektywnego wykorzystania energii w biurze oraz w domu. Najemcy biur Deloitte poprzez współpracę i poprawę procesów podnieśli swoją konkurencyjność.