Zarządzanie compliance (zgodnością)

Metryka praktyki

Firma: Compensa TU Vienna Insurance Group,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Ład organizacyjny
Kategoria: Compliance
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 16 - Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Sposób zarządzanie compliance (zgodnością) w Compensa opisany jest w regulacjach wewnętrznych firmy. Compliance oznacza działanie zgodnie ze wszystkimi wymogami prawnymi i regulacyjnymi oraz dobrowolnie podjętymi zobowiązaniami zewnętrznymi i wewnętrznymi mającymi zastosowanie we wszystkich jednostkach organizacyjnych i obszarach biznesowych firmy. Regulacje obejmują swoim zakresem wszystkie jednostki organizacyjne Compensy. Wszyscy pracownicy zobowiązani są do ich stosowania.