Zagospodarowanie wód opadowych na obiektach Aquanet

Metryka praktyki

Firma: Aquanet,
Branża: Budownictwo i nieruchomości,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Ekoefektywność
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 11 - Zrównoważone miasta i społeczności
- Cel 13 - Działania w dziedzinie klimatu
- Cel 15 - Życie na lądzie

W ramach realizacji zadania zagospodarowania wód opadowych na obiektach Spółki firma wykona szereg inwestycji mających na celu odłączenie części wód opadowych od sieci kanalizacji deszczowej oraz zagospodarowanie jej na własnym terenie, czyli wprowadzi małą retencję. Ma to związek z przejęciem przez Aquanet S.A. kanalizacji deszczowej m. Poznania, a celem jest wypracowanie własnych sposobów retencjonowania wód opadowych oraz powstania katalogu możliwych rozwiązań do stosowania w małej retencji.

W roku 2021 firma wykonała ogród deszczowy na przepompowni ścieków przy ulicy Hetmańskiej w Poznaniu. W roku 2022 planowane są pozostałe realizacje projektu na stacjach uzdatniania wody oraz na oczyszczalniach ścieków. W planach znajdują się m. in. ogrody deszczowe w gruncie i w pojemnikach, zielone wiaty rowerowe, niecki infiltracyjne, zielony dach ekstensywany czy suchy strumień.

Firma wypracowuje własne sposoby retencjonowania wód opadowych oraz powstania katalogu możliwych rozwiązań do stosowania w małej retencji na innych obiektach Spółki. Firma planuje wdrożenie tych rozwiązań na wybranych obiektach do końca 2022 roku.

Działania firmy mają doprowadzić do odłączenia się od miejskiej sieci kanalizacji deszczowej, dzięki czemu firma osiągnie korzyści środowiskowe w postaci wykorzystania wód opadowych w miejscu ich powstania.