Zaangażowanie interesariuszy w proces aktualizacji strategii CSR – Grupa LOTOS

Metryka praktyki

Firma: Grupa LOTOS,
Branża: Surowce i paliwa,
Obszar tematyczny: Ład organizacyjny
Kategoria: Dialog z interesariuszami
Dokument źródłowy: Raport 2012

Proces aktualizacji strategii CSR Grupy LOTOS wymagał uwzględnienia wyzwań związanych ze zrównoważonym rozwojem oraz powstałych w wyniku zakończenia programu rozbudowy mocy przerobowych rafinerii w Gdańsku, a także dostosowania podejmowanych działań wobec nowych trendów w rozwoju CSR. Potrzeba uwzględnienia tak złożonej i szerokiej perspektywy wymagała poznania opinii i oczekiwań wszystkich kluczowych interesariuszy. Pierwszy etap działań obejmował dokonanie analizy wyzwań stojących przed organizacją w czasie Dnia z CSR – adresowanego do najwyższej kadry zarządzającej Grupy Kapitałowej LOTOS. W kolejnym etapie przeprowadzono ilościowe badania opinii społecznej na próbie ok. 1900 respondentów i jakościowe pogłębione wywiady indywidualne z ok. 40 interesariuszami. Aktualizacji strategii dokonano podczas warsztatów, w których uczestniczyło ponad 90 pracowników reprezentujących kluczowe dla społecznej odpowiedzialności obszary działalności grupy kapitałowej. Wypracowane cele strategiczne poddano konsultacjom społecznym z interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi, w wyniku których wprowadzono odpowiednie korekty do wcześniejszych założeń. W efekcie podjętych działań Zarząd Grupy LOTOS przyjął zaktualizowaną Strategię społecznej odpowiedzialności Grupy Kapitałowej LOTOS na lata 2012–2015. Zgodnie z wypracowanymi (w toku pogłębionych konsultacji z interesariuszami) założeniami za podstawowy wyznacznik charakteryzujący postępowanie firmy w obszarze społecznej odpowiedzialności uznano: dążenie organizacji do uwzględniania kwestii społecznych i środowiskowych w procesach decyzyjnych, ponoszenie odpowiedzialności za wpływ decyzji i działań na społeczeństwo i środowisko oraz budowanie koncepcji biznesowych wpływających na tworzenie dodatkowej wartości dla firmy i jej interesariuszy. Przeprowadzony dialog pozwolił interesariuszom nie tylko na lepsze poznanie planów firmy, ale i szeregu złożonych uwarunkowań jej działalności. Stanowi to ważny czynnik wzajemnego porozumienia oraz ograniczania poziomu ryzyka społecznego w działalności firmy.