Wzmacniania Pozycji Kobiet

Metryka praktyki

Firma: Lidl Polska,
Branża: Handel,
Obszar tematyczny: Prawa człowieka
Kategoria: Kobiety w biznesie
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 10 - Mniej nierówności
- Cel 5 - Równość płci

Sieć Lidl Polska podpisała dokument Narodów Zjednoczonych dotyczący Zasad Wzmacniania Pozycji Kobiet (Women’s Empowerment Principles, WEPs). Stanowią one ogólnoświatową inicjatywę w dziedzinie promowania i wzmacniania roli kobiet w przedsiębiorstwach. Lidl wspiera kobiety, dlatego dąży do zwiększania ich proporcji wśród kierownictwa średniego i wyższego szczebla. Stosuje również system wynagrodzeń oparty o obiektywne kryteria, takie jak staż pracy, kwalifikacje i umiejętności. O objęciu kolejnych stanowisk i awansach decydują wyłącznie kompetencje. Lidl zachęca także inne firmy do zapewniania równości szans. Sieć przyznaje nagrodę Lidl Fair Pay, która wyróżnia przedsiębiorstwa prezentujące wysokie standardy w zakresie równości płacowej kobiet i mężczyzn. Lidl opublikował również politykę zakupową „Równość płci w łańcuchu dostaw”, która zobowiązuje dostawców do przestrzegania wysokich standardów w tym temacie. Działania promują równość w organizacji, co korzystnie wpływa na kulturę organizacyjną firmy i motywację pracowników. Firma Lidl Polska poprzez swoje działania motywuje również inne podmioty na rynku do projektowania ich polityk personalnych z uwzględnieniem wzmacniania pozycji kobiet na rynku pracy.

https://kimjestesmy.lidl.pl/zrownowazony-rozwoj/lidl-fair-pay