Wytyczne CSR dla dostawców

Metryka praktyki

Firma: SumiRiko Poland,
Branża: Motoryzacja,
Obszar tematyczny: Uczciwe praktyki operacyjne
Kategoria: Relacje z dostawcami
Dokument źródłowy: Raport 2017

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja

W 2016 roku w SumiRiko Poland wprowadzono wytyczne CSR dla dostawców. W oparciu o nie przygotowano ankietę dla dostawców, na podstawie której oceniane są mocne i słabe strony dostawcy w obszarze społecznej odpowiedzialności. W przypadku nie spełnienia oczekiwań zawartych w wytycznych prowadzone są działania mające na celu wzmocnienie słabych stron. Ankieta pozwala na weryfikację poziomu zaangażowania w CSR, zwiększa świadomość w tym obszarze i określa kierunki rozwoju organizacji.

Firma SumiRiko Poland promuje politykę odpowiedzialnego zarządzania i chce zaszczepić podobne praktyki również wśród swoich dostawców dostawców. Będąc świadomą odpowiedzialności za wytwarzane produkty, oprócz oczekiwań dotyczących jakości produktów oraz terminowości, chce być pewna, że dostawcy prowadzą działalność w sposób uczciwy i przejrzysty. W 2016 roku opracowane zostały „Wytyczne CSR dla dostawców”, z którymi zapoznani zostali wszyscy dostawcy SumiRiko Poland. W oparciu o nie przygotowana została ankieta, której wyniki dadzą obraz mocnych i słabych stron poszczególnych dostawców w obszarze społecznej odpowiedzialności. W przypadku nie spełnienia przez dostawcę oczekiwań zawartych w wytycznych, przeprowadzane będą działania mające na celu wzmocnienie słabych stron w obszarze CSR. Planowane są również audyty wśród dostawców.

Dzięki prezentowanemu rozwiązaniu dostawcy otrzymali możliwość weryfikacji poziomu zaangażowania w CSR co pozwala na zwiększenie świadomości w tym obszarze oraz nadanie kierunku rozwoju organizacji.