Wybór Rzecznika ds. Etyki oraz zmiana zasad funkcjonowania tej instytucji w PKN Orlen SA – PKN Orlen

Metryka praktyki

Firma: PKN Orlen,
Branża: Energetyka, Surowce i paliwa,
Obszar tematyczny: Ład organizacyjny
Kategoria: Etyka
Dokument źródłowy: Raport 2012

Zmiany w Polsce i na świecie, wyznaczenie nowej strategii, rozwój firmy, w tym wkraczanie w nowe obszary, np. energetyki czy wydobycia gazu niekonwencjonalnego – zaowocowały tym, że firma PKN ORLEN zweryfikowała obowiązujące od 2005 roku Kluczowe Wartości oraz Kodeks Etyczny, przygotowując nowy dokument Wartości i zasady postępowania PKN ORLEN. To przewodnik po relacjach wewnątrz firmy, ale i z otoczeniem zewnętrznym – partnerami biznesowymi, społecznościami lokalnymi, środowiskiem naturalnym oraz konkurencją. Wskazuje na budowę relacji i wzajemnego zaufania w organizacji – wątpliwości i pytania pracownicy w pierwszej kolejności powinni kierować do bezpośrednich przełożonych, a jeśli z jakichkolwiek powodów jest to niemożliwe, to wszelkie sprawy, również dotyczące naruszeń i nieprawidłowości, należy zgłaszać do powołanego Komitetu Etyki bądź Rzecznika ds. Etyki. Oba te ciała dają gwarancję anonimowości i poufności. Rzecznik wybierany jest przez pracowników firmy w wyborach powszechnych, w 2012 roku został wybrany po raz drugi, przy frekwencji 48% (ok. 2100 pracowników). Głosowano na dwóch kandydatów. Kandydatem na rzecznika może być osoba, która: zgromadzi co najmniej 50 podpisów pracowników PKN ORLEN popierających jej kandydaturę, posiada co najmniej trzyletni staż pracy w PKN ORLEN, jest pracownikiem firmy korzystającym z pełni praw cywilnych, cieszącym się powszechnym szacunkiem, jest bezstronna, nie należy do partii, organizacji społeczno-zawodowej ani organizacji związkowej. Wyjątkiem są organizacje dobroczynne lub do których przynależność z racji wykonywanego zawodu jest obowiązkowa. Kandydat na rzecznika nie może być karany, a także powinien posiadać doświadczenie zawodowe oraz cechy osobowe i motywację do pełnienia funkcji rzecznika. W 2012 roku zmieniono także zasady funkcjonowania tej instytucji. Dotychczas rzecznik odpowiadał za całokształt tematyki związanej zarówno z rozpatrywaniem zgłoszonych skarg, jak i rozwojem kultury korporacyjnej. Dokument Wartości i zasady postępowania PKN ORLEN podkreśla, że w przypadku jakichkolwiek wątpliwości pracownicy w pierwszej kolejności powinni zwracać się do swoich bezpośrednich przełożonych.