Wprowadzenie rozszerzonego kodeksu postępowania dla dostawców

Metryka praktyki

Firma: Grupa CCC,
Branża: Handel,
Obszar tematyczny: Uczciwe praktyki operacyjne
Kategoria: Relacje z interesariuszami
Dokument źródłowy: Raport 2022

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 10 - Mniej nierówności
- Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja

Kodeks Postępowania dla Dostawców to dokument zobowiązujący dostawców Grupy CCC do przestrzegania określonych zasad dotyczących praw człowieka, prawa pracy, dbałości o środowisko naturalne i etyki prowadzenia biznesu. Dotychczasowy kodeks obowiązywał dostawców towarów handlowych, czyli dostawców, którzy dostarczają produkty oferowane w sklepach CCC. Dokument wprowadzony w 2022 r. poszerza tę grupę o dostawców towarów niehandlowych i usług, czyli dotyczy wszystkich dostawców produktów, maszyn, urządzeń używanych na co dzień oraz usług. Kodeks został także dostosowany do najważniejszych międzynarodowych wytycznych etycznego postępowania w biznesie oraz powiązany z Kodeksem Etyki Grupy CCC. Zapisy Kodeksu Postępowania dla Dostawców Grupy CCC są oparte na normach prawnych i wytycznych międzynarodowych, uznanych za źródło najlepszych praktyk dla etycznego postępowania w biznesie.