Wprowadzenie normy odpowiedzialności społecznej SA8000 – Sandvik Mining and Construction

Metryka praktyki

Firma: Sandvik Mining and Construction,
Branża: Przemysł elektromaszynowy,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2008

Obowiązujący w firmie Sandvik Kodeks Postępowania stanowi część zasad, które mają na celu ciągłą poprawę osiągnięć na polu finansowym, środowiskowym i społecznym. Wprowadzenie do zintegrowanego systemu zarządzania firmy normy SA8000 przez kierownictwo firmy ma na celu realizację wartości Kodeksu Postępowania firmy.

Realizowanie standardu SA8000 obejmuje: zdefiniowanie przez kierownictwo polityki firmy dotyczącej odpowiedzialności społecznej i warunków pracy; powszechny dostęp do tego dokumentu; okresowy przegląd odpowiedzialności i efektywności polityki firmy, a także procedur i wyników realizacji w stosunku do wymagań standardu; wyznaczenie przedstawiciela kierownictwa w firmie, który, niezależnie od innych obowiązków, nadzoruje spełnienie wymagań standardu; umożliwienie pracownikom wyboru przedstawiciela ze swojej grupy dla ułatwienia komunikacji z kierownictwem w sprawach związanych ze standardem; zgodnie z wymaganiami ZSZ są odpowiednie procedury dla oceny i wybierania dostawców również w oparciu o ich akceptowanie wymagań standardu.

W ramach standardu SA8000 działaniami objęte zostały: praca dzieci, praca wymuszona, bezpieczeństwo i higiena pracy, swoboda stowarzyszania załogi i prawo do negocjacji zbiorowych, dyskryminacja pracowników, praktyki dyscyplinarne, godzi¬ny pracy, wynagrodzenie. Wdrożenie standardu przyczyniło się do tego, że firma stała się bardziej przejrzysta i wiarygodna dla kontrahentów. Efektywność normy SA8000 została potwierdzona m. in. audytem zewnętrznym zgodności normy z wymaganiami. Firma przeprowadziła wewnętrzną ankietę znajomości i akceptowania zasad polityki społecznej z SA8000 przez pracowników.