„Wolontariat pracowniczy” – Citibank Handlowy S.A.

Metryka praktyki

Firma: Bank Handlowy w Warszawie działający pod marką Citi Handlowy,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2004

Program „Wolontariat pracowniczy” wspomaga angażowanie się pracowników banku w działalność wolontarystyczną na rzecz organizacji społecznych. Celem programu jest budowanie trwałego zaangażowania pracowników w działalność prospołeczną, angażowanie pracowników w życie lokalnych społeczności oraz budowanie wizerunku firmy jako pracodawcy zaangażowanego społecznie.

 

Pracownicy wolontariusze, którzy zgłosili gotowość do określonej pracy woluntarystycznej otrzymują zindywidualizowane oferty pracy, z których wybierają odpowiadające im projekty. Bank, za pośrednictwem Fundacji Bankowej im. Leopolda Kronenberga, zapewnia wolontariuszowi wsparcie logistyczne i finansowe. Fundacja zajmuje się koordynacją działań i logistyką, promocją wewnętrzną, doborem projektów, sprawozdawczością i promocją zewnętrzną. W efekcie pracownicy zyskują łatwy dostęp do informacji na temat wolontariatu, a nad uczestnikami programu czuwa koordynator, który zajmuje się doborem projektów, weryfikacją organizacji zgłaszających zapotrzebowanie na wolontariuszy oraz koordynacją kontaktów między organizacjami i wolontariuszami. W ramach programu uczestnicy otrzymują zwrot kosztów dojazdu i ubezpieczenie NW i (w określonych wypadkach OC) na czas pracy wolontarystycznej, co w obliczu ustawowego wymogu zapewnienia ubezpieczenia przez organizację przyjmującą wolontariusza nie pozostaje bez znaczenia dla często małych i niezbyt zasobnych organizacji.

 

W 2004 roku rozwój programu rozpoczęto od promocji wewnętrznej programu oraz przeprowadzenia ankiety wolontariusza określającej profil i gotowość do pracy wolontarystycznej. Następnie została stworzona baza danych, dokumentów i struktury organizacyjnej, nawiązano współpracę z partnerami promującymi i wspomagającymi rozwój wolontariatu pracowniczego i rozpoczęto realizację pierwszych projektów wolontarystycznych. Na kolejny rok we współpracy z Citigroup Foundation jest planowany Dzień Wolontariusza (Volunteer Day), program zachęt dla wolontariuszy (Volunteer Incentive), Program Matchingu (odpisy z wypłat powiększone o dotacje fundacji) oraz udział wolontariuszy w ogólnokrajowym Programie Edukacji Ekonomicznej prowadzonym we współpracy z NBP i Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Partnerzy programu to Centrum Wolontariatu, inne organizacje promujące i wspomagające rozwój wolontariatu pracowniczego oraz organizacje społeczne zgłaszające zapotrzebowanie na wolontariuszy za pośrednictwem Fundacji Kronenberga.

Program przyniósł wymierne efekty. Przede wszystkim wzrosło zaangażowanie pracowników – wolontariusze coraz częściej sami wskazują organizacje, dla których chcieliby pracować, a pracownicy wcześniej niezarejestrowani w bazie danych zgłaszają chęç udziału w programie. Udało się zbudować trwale zaangażowanie w działalność prospołeczną – organizacje, dla których pracowali wolontariusze, ponownie zgłaszają swoje zapotrzebowanie. Nawiązały się trwałe więzi między wolontariuszami a lokalnymi społecznościami, na rzecz których pracują uczestnicy projektu. Bank i pracownicy zaangażowali się w życie lokalnych społeczności – organizacje lokalne świadome istnienia programu zgłaszają zapotrzebowanie na wolontariuszy bezpośrednio do fundacji wraz z wnioskami o dotacje. Ponadto wolontariusze wzięli udział w pierwszych projektach dla m.in. Habitat for Humanity, Amnesty International, Mazowieckiego Oddziału Polskiego Związku Chórów i Orkiestr, Centralnego Ośrodka Szkolenia Nauczycieli, Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce, Ośrodków Pomocy Społecznej, Politechniki Śląskiej oraz przy organizacji samego projektu (prace IT) – razem 25 wolontariuszy, ok. 250 godzin pracy.

Praca wolontariuszy przyniosła bardzo konkretne efekty dla tych, którzy z niej skorzystali. Motywacje wolontariuszy są bardzo różne – jedni chcą wykorzystywać swoją wiedzę i to, co potrafią najlepiej, inni chcą zrobić coś zupełnie innego. Na przykład w ramach współpracy z Habitat for Humanity wolontariusze wstawiali okna, budowali ścianki działowe i zakładali instalację elektryczną. Dla Amnesty International pracownicy tłumaczyli raporty prasowe z angielskiego na polski na stronę WWW Amnesty. Wraz z Centralnym Ośrodkiem Szkolenia Nauczycieli zorganizowano dla nauczycieli gimnazjalnych szkolenia z przedsiębiorczości i bankowości. Wolontariuszki opiekowały się dziećmi z rodzin poleconych przez Ośrodek Pomocy Społecznej i pomagały im w odrabianiu prac domowych. Dla dzieci z SOS Wioski Dziecięce przeprowadzono szkolenie z autoprezentacji. W ramach współpracy ze Związkiem Chórów i Orkiestr wolontariusze byli tłumaczami dla zagranicznych gości i pomagali koordynować festiwal, a dla studentów z Politechniki Śląskiej pracownicy przeprowadzili szkolenie z finansów i bankowości.

Program jest regularnie monitorowany. Harmonogram działań kontrolowany jest przez koordynatora projektu, a narzędzia pomiaru efektów to: liczba osób biorących udział w zadaniu, liczba godzin przepracowanych, ankieta oceniająca organizację wypełniana przez wolontariusza oraz ankieta oceny pracy wolontariusza wypełniana przez organizacje. Czynniki sukcesu programu wolontarystycznego według banku to: koordynacja programu dążąca do eliminacji potencjalnych utrudnień w dostępie do pracy wolontarystycznej zarówno dla samych wolontariuszy, jak i dla organizacji, które ich zatrudniają, zaangażowanie Zarządu Banku w promocję wewnętrzną programu oraz zindywidualizowany system kontaktów z wolontariuszami.