Wizja, Misja, Wartości – Polkomtel

Metryka praktyki

Firma: Polkomtel,
Branża: Telekomunikacja,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2005

W związku ze zmieniającym się otoczeniem biznesowym oraz nową strategią nakreśloną przez Radę Nadzorczą obowiązująca w firmie wizja i misja przestała spełniać podstawowe zadania. Z tego względu zarząd spółki podjął decyzję o zaktualizowaniu dotychczasowych zapisów, akcentując tym samym szczególną rolę spójności wizji, misji i wartości (WMW) z biznesowymi celami organizacji.

Procesowi tworzenia strategii Spółki towarzyszyły prace nad określeniem nowego kształtu WMW, który stanowiłby solidną podstawę do realizacji przyjętych celów strategicznych firmy. Prace te odzwierciedlały również ambicje biznesowe kadry menedżerskiej. Jednym z podstawowych założeń programu było przeprowadzenie badań fokusowych wśród pracowników na temat istotnych w ich pracy wartości.

Do pracowników należał również wybór propozycji graficznych wszystkich materiałów komunikacyjnych. Zaangażowaniu pracowników w tworzenie WMW przyświecała myśl, że określone zasady postępowania są przestrzegane tylko wtedy, gdy są one zrozumiałe i akceptowane przez pracowników firmy, jak również wówczas, gdy wykorzystywane są w codziennej pracy, stając się wewnętrznymi przekonaniami pracowników.

Zadania komunikacyjne przeprowadzone były w trzech etapach przy wykorzystaniu m.in. takich narzędzi, jak publikacje, intranet czy prezentacje multimedialne. W pierwszym etapie zapoznawano pracowników z sytuacją biznesową, w celu lepszego zrozumienia przez nich kontekstu funkcjonowania Spółki, w tym głównych kierunków zatwierdzonej strategii oraz celów.

Drugi etap polegał na rozpowszechnieniu informacji o WMW oraz objaśnianiu oczekiwanych zachowań i postaw wynikających z WMW. Przekaz informacji odbywał się podczas spotkań wewnętrznych ze wszystkimi pracownikami. W efekcie każdy dyrektor przeprowadził szkolenie w swojej komórce organizacyjnej, prezentując zasady WMW wraz z przykładami oczekiwanych zachowań i postaw, jak najbardziej zbliżonych do specyfiki pracy poszczególnych zespołów.

Dzięki tym działaniom, pracownicy mogli dostrzec związek WMW z wymaganiami dotyczącymi ich pracy oraz oczekiwanych kompetencji na swoich stanowiskach. Na potrzeby tego projektu przeszkolono trenerów, którzy wspierali dyrektorów podczas spotkań z pracownikami. Za cały proces odpowiedzialna była jedna osoba z Departamentu Zarządzania Zasobami Ludzkimi koordynująca oraz objaśniająca wszystkie niejasności związane z wdrażaniem WMW.

Trzecim i ostatnim etapem była kontrola przebiegu procesu komunikacyjnego oraz podsumowanie wyników komunikacji poprzez przeprowadzenie wywiadów i badań fokusowych. Jako kryteria sukcesu przyjęto stopień identyfikacji pracowników z WMW, zaangażowanie w proces implementacji wartości w życie codzienne firmy i znajomość treści WMW.