Wehikuł usamodzielniania

Metryka praktyki

Firma: Farm Frites Poland,
Branża: FMCG,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Edukacja dzieci i młodzieży
Dokument źródłowy: Raport 2017

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 10 - Mniej nierówności
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji

Wykorzystując swoje kontakty z Fundacją Robinson Crusoe firma przeniosła na teren powiatu lęborskiego autorski program fundacji – Wehikuł Usamodzielnienia, którego celem jest wspomaganie młodzieży z pieczy zastępczej w procesie usamodzielnienia poprzez zdobywanie praktycznej wiedzy i umiejętności.

Firma skontaktowała się z Regionalnym Centrum Młodzieży w Lęborku (RCM), które złożyło wniosek o dofinansowanie ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Firma występowała we wniosku jako partner prywatny zapewniający wkład finansowy.

W ramach  projektu raz na dwa tygodnie odbywały się spotkania młodzieży z konsultantami. Jednym z nich był przeszkolony pracownik firmy. Uczestnicy uczyli się m.in. zarządzać budżetem, załatwiać sprawy urzędowe, walczyć ze stereotypami. Najbardziej aktywni, wyjechali na obozy letnie i zimowe, podczas których spotkali się z Robinsonami z innych wehikułów.

W każdej edycji projektu wzięło udział 30 młodych ludzi z różnych instytucji pieczy zastępczej w wieku 16-24 lata.

Praktyka realizowana była w partnerstwie z Fundacją Robinson Crusoe, Regionalnym Centrum Młodzieży, Starostwem Powiatowym w Lęborku i Urzędem Miasta Lęborka.