Wdrożenie strategii Odpowiedzialnego Biznesu w PricewaterhouseCoopers – PricewaterhouseCoopers

Metryka praktyki

Firma: PricewaterhouseCoopers, PwC,
Branża: Konsulting,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Targi CSR 2005, 2008, 2010

SYTUACJA / PROBLEM:Tematyka Odpowiedzialnego Biznesu (CR) towarzyszy PricewaterhouseCoopers od lat i jest integralnym elementem strategii firmy w regionie Europy Środkowo – Wschodniej (CEE). Działania z zakresu CR w PwC Polska zostały zapoczątkowane już w 1999 roku. Rok później powstał Komitet Zaangażowania Społecznego wytyczający kierunki działań i koordynujący akcje społeczne firmy. Założona w 2005 Fundacja PricewaterhouseCoopers „Podaruj Siebie” oprócz skupienia po jednym parasolem działań z zakresu zaangażowania społecznego aktywnie wspierała również inne obszary CR. Podejmując decyzję o wdrożeniu pełnowymiarowej strategii Odpowiedzialnego Biznesu kierowaliśmy się głębokim przekonaniem, iż tylko całościowe zintegrowane podejście może przynieść wymierne biznesowe korzyści dla firmy i jej otoczenia.

OPIS DOBREJ PRAKTYKI/ ROZWIĄZANIE:

Wprowadzając strategię Odpowiedzialnego Biznesu w PwC kierowaliśmy się tymi samymi standardami najlepszych praktyk światowych, które stosujemy w naszej pracy doradczej. To pozwoliło nam szybko i skutecznie wdrożyć nowe podejście nie tylko w Polsce, ale w całym regionie CEE.

Kamieniem milowym na drodze do wdrożenia całościowej strategii CR zarówno na poziomie regionu jak i w Polsce było uzyskanie akceptacji wstępnego kierunku rozwoju i czterech obszarów priorytetowych – Pracownicy, Rynek, Społeczność Lokalna i Środowisko Naturalne. Struktura zarządzania CR została pomyślana w taki sposób, aby każdy z głównych obszarów miał swojego lidera, czyli osobę wysoko umiejscowioną w hierarchii organizacji, oraz między-działowy zespół roboczy składający się z pracowników różnych szczebli.  Zadaniem poszczególnych grup była  w pierwszej kolejności szczegółowa analiza działań już prowadzonych, potencjalnych ryzyk i korzyści wynikających z zaniechania lub kontynuacji dotychczasowego kierunku oraz porównanie z dobrymi praktykami rynkowymi PwC za granicą oraz innych firm wiodących w tej tematyce. W kolejnym etapie każdy z zespołów zdefiniował priorytety, a na ich podstawie cele oraz przygotował rekomendacje działań i mierników sukcesu. Wszystkie propozycje zostały przeanalizowane w gronie całego zespołu i zakomunikowane całej organizacji w ramach kampanii informacyjnej „CR Week”.

W obecnej chwili wdrażamy zaproponowane działania w każdym z czterech obszarów. Kolejnym krokiem będzie ewaluacja całego procesu implementacji strategii oraz weryfikacja skuteczności wprowadzonych inicjatyw. Rozpoczęliśmy również przygotowania do wydania pierwszego wewnętrznego raportu podsumowującego nasze dotychczasowe osiągnięcia, wyzwania oraz prezentującego plany na przyszłość.

KORZYŚCI:

Najważniejsze korzyści płynące z wdrożenia strategii CR to ustrukturyzowanie i priorytetyzacja działań oraz opracowanie długoterminowego planu rozwoju spójnego z całościową wizją organizacji. Dużym sukcesem z perspektywy działań wewnętrznych jest zdobycie znacznego poparcia i zaangażowania pracowników, bez których wdrożenie strategii nie mogłoby się powieść. Z kolei patrząc na korzyści zewnętrzne warto wymienić pozytywny wizerunek PwC, jako firmy odpowiedzialnej zarówno wśród społeczności lokalnych jak i szerszego otoczenia biznesowego.

WYZWANIA:

Sukces strategii CR uzależniony jest nie tylko od poziomu zaangażowania ludzi i zmiany postrzegania roli firmy, ale też od umiejętności zintegrowania nowego podejścia z całościową wizją danej organizacji. W przypadku PwC nie było inaczej. Przyszło nam stawić czoła wielu wyzwaniom wynikającym z braku świadomości i czasami zrozumienia wśród pracowników, istoty idei Odpowiedzialnego Biznesu nie tylko na poziomie kraju, ale całego regionu.