Wdrożenie Polityki Ochrony Praw Człowieka w Grupie Kapitałowej ORLEN

Metryka praktyki

Firma: PKN Orlen,
Branża: Energetyka, Surowce i paliwa,
Obszar tematyczny: Prawa człowieka
Kategoria: Polityki i procedury
Dokument źródłowy: Raport 2022

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 10 - Mniej nierówności
- Cel 5 - Równość płci
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

W 2022 r. Zarząd PKN ORLEN przyjął Politykę Ochrony Praw Człowieka w GK ORLEN. Polityka określa kluczowe zasady działań i zachowań, które są związane z dbałością o przestrzeganie praw człowieka i obejmuje działania w odniesieniu do pracowników, do relacji z interesariuszami oraz kontrahentami w łańcuchu dostaw. Zawiera opis zgłaszania nieprawidłowości i ich rozpatrywania oraz zobowiązania Grupy i monitoring prowadzonych działań. W celu stworzenia dokumentu powołano interdyscyplinarny zespół. Dokument powstał m.in. w oparciu o regulacje wewnętrzne Grupy, ustawodawstwo krajowe, a także międzynarodowe standardy, np. Powszechną deklarację praw człowieka. Wdrożenie polityki pozwoliło na usystematyzowanie zagadnień związanych z ochroną praw człowieka i na przedstawienie wyraźnego stanowiska Grupy w tym zakresie. Jednym z ważniejszych aspektów wdrożenia polityki jest proces należytej staranności, tj. określenie wszystkich realnych i potencjalnych ryzyk – zarówno w działalności bieżącej, jak i w ramach planowanych inwestycji. Grupa posiada mierniki efektywnościowe, kolejne lata poświęcone będą rozwojowi tych zagadnień, a także wszelkich kwestii komunikacyjnych i zgłaszania nieprawidłowości oraz umacniania zapisów polityki w świadomości pracowników i otoczenia zewnętrznego.