Wdrożenie Polityk Compliance i ich promocja wśród interesariuszy

Metryka praktyki

Firma: Vantage Development,
Branża: Budownictwo i nieruchomości,
Obszar tematyczny: Ład organizacyjny
Kategoria: Compliance
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 16 - Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Wdrożenie Polityk Compliance i ich promocja wśród interesariuszy to dobra praktyka Vantage Development. W marcu 2021 roku zarząd spółki przyjął komplet Polityk Compliance, obejmujący: Polityką antykorupcyjną, Politykę ochrony środowiska, Politykę przeciwdziałania dyskryminacji, Politykę społeczną, Politykę zamówień, Kodeks Postępowania Partnera Biznesowego. Jednocześnie powołano stanowisko Compliance Officera, którego zadaniem jest czuwanie nad przestrzeganiem zapisów poszczególnych dokumentów w spółce. Wdrożono także procedurę oraz system przesyłania informacji o nieprawidłowościach. Spółka korzysta z usług zewnętrznego dostawcy, zapewniając przy tym sygnalistom możliwość zachowania anonimowości podczas zgłaszania nieprawidłowości. Link do systemu znajduje się w intranecie oraz na stronie www spółki. Wraz z przyjęciem polityk rozpoczęła się również kampania informacyjna skierowana do zespołu – wpisy w intranecie, konkurs, obowiązkowe szkolenia, połączone z testem.