Wdrożenie Kodeksu Etyki, utworzenie Komisji Etyki oraz powołanie Rzecznika ds. Etyki

Metryka praktyki

Firma: Grupa ANG,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Ład organizacyjny
Kategoria: Etyka
Dokument źródłowy: Raport 2015

Wdrożenie Kodeksu Etyki, utworzenie Komisji Etyki oraz powołanie Rzecznika ds. Etyki   to działania podjęte przez ANG Spółdzielnię Doradców Kredytowych. Kodeks powstał na bazie konsultacji z interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Dokument jest elementem szkoleń, a każdy współpracownik ma obowiązek zapoznania się z jego treścią. Na straży przestrzegania zasad zapisanych w Kodeksie Etycznym stoi Komisja Etyki oraz Rzecznik ds. Etyki. Komisja została powołana do promowania standardów etycznych oraz oceny przestrzegania etycznego zachowania przez współpracowników ANG. Każdy ze współpracowników może zgłosić naruszenie zasad Kodeksu do Komisji Etyki. Zawiadomienie to jest rozpatrywane z zachowaniem obowiązującej w Spółdzielni zasady ochrony osób informujących o naruszeniach. Osoba zgłaszająca ma prawo pozostać anonimowa, a jej tożsamość pozostaje wtedy znana tylko Rzecznikowi ds. Etyki.