Wdrożenie i certyfikacja systemów zarządzania zasobami w Coca-Cola HBC Polska

Metryka praktyki

Firma: Coca-Cola HBC Polska,
Branża: FMCG,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Certyfikacja
Dokument źródłowy: Raport 2017

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 6 - Czysta woda i warunki sanitarne

W zakładach produkcyjnych Coca-Cola HBC Polska w 2017 roku miało miejsce wdrożenie i certyfikacja systemów zarządzania zasobami zgodnych z wymaganiami European Water Stewardship (EWS). Po audycie zakładu, ujęć wody, procedur i dokumentacji, wszystkie zakłady Coca-Cola HBC Polska otrzymały Złoty Certyfikat European Water Stewardship (EWS). Audyty certyfikującego dokonała firma Lloyds.

Przyjęty w 2010 r. European Water Stewardship (EWS) to standard – zgodny z wymogami ISO 14001 i stosowany w przemyśle i w rolnictwie, który został wypracowany we współpracy interesariuszy pod nadzorem Komisji Europejskiej i organizacji The European Water Partnership (EWP) w odpowiedzi na Europejską Strategię Wodną. We wszystkich zakładach produkcyjnych proces certyfikacji objął szkolenie personelu, zewnętrzny audyt wstępny, prace zespołu złożonego z przedstawicieli działów nad wdrożeniem wymagań standardu EWS (których efektem było m.in. opracowanie wewnętrznej Polityki Zarządzania Zasobami Wodnymi i dostosowanie systemu zarządzania i monitorowania środkami chemicznymi do wymagań EWS) oraz audyt certyfikujący. Pomocne w uzyskaniu certyfikatu EWS były przy tym systemy zarządzania wdrożone wcześniej (jak ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, PAS 22000).

Na potrzeby certyfikatu EWS konieczne było również graficzne i tabelaryczne opracowanie podwyższonego ryzyka (High Conservation Areas, HCA) w promieniu 25 km od samego zakładu. W strefie tej opisano elementy szczególnie cenne ze względu na ich walory środowiskowe czy kulturowe.