„Trampolina” – Provident Polska

Metryka praktyki

Firma: Provident Polska,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2003
Program „Trampolina”, którego pomysłodawcą, organizatorem i sponsorem jest Provident Polska, został zainaugurowany w maju 2003 roku. Program jest wyrazem zaangażowania firmy w rozwiązywanie istotnych problemów społecznych i pomoc społecznościom lokalnym, w których firma prowadzi swoją podstawową działalność biznesową. W badaniu ankietowym przeprowadzonym przez agencję ARC aż 97% dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjów stwierdziło, że zakupiliby nowy sprzęt sportowy, jeśli tylko dysponowaliby wystarczającymi środkami. 94% dyrektorów zadeklarowało, że potrzebna jest im pomoc w zakresie edukacji fizycznej. Program „Trampolina” jest zatem odpowiedzią na trudną sytuację polskich szkół i ich niedoinwestowanie w tak ważnej dziedzinie, jaką jest kultura fizyczna. Podstawowym celem jest bezpośrednie wsparcie polskich szkół poprzez przekazywanie im sprzętu sportowego odpowiadającego ich indywidualnym potrzebom. W dłuższej perspektywie program ma wpłynąć na wzrost zainteresowania sportem i kulturą fizyczną wśród dzieci i młodzieży szkolnej oraz przyczynić się do poprawy ich sprawności fizycznej i zdrowia. Ważnym celem programu jest też nawiązanie kontaktu i dialogu ze społecznościami lokalnymi oraz zwiększenie społecznej świadomości wśród pracowników i przedstawicieli Providenta.W proces wyboru szkół korzystających z „Trampoliny”, zaangażowani są pracownicy i przedstawiciele firmy, którzy jako pierwsi zgłaszają kandydatury ze swojego regionu. Wybór szkół jest z kolei konsultowany z lokalnymi władzami edukacyjnymi. Wybrana szkoła przygotowuje listę sprzętu sportowego na podstawie rzeczywistych potrzeb i informuje o tym firmę Provident. Przekazanie sprzętu odbywa się w trakcie specjalnie organizowanego Dnia Sportu, którego gośćmi są – oprócz przedstawicieli firmy i lokalnych władz – znani sportowcy.

Dotychczas programem zostały objęte szkoły z ośmiu regionów w Polsce. Z programu skorzystało bezpośrednio 6 500 dzieci i młodzieży szkolnej. Program ma charakter ogólnopolski – w następnych latach Provident będzie docierał do szkół z kolejnych regionów kraju. W roku 2004 działania w ramach „Trampoliny” będą jeszcze bardziej intensywne i do programu zostanie włączonych więcej szkół niż w roku 2003. W miarę rozwoju programu planowane jest wdrożenie systemu monitorowania jego efektywności. Obdarowane szkoły będą pytane o ocenę przydatności otrzymanego sprzętu sportowego, sprawdzana będzie także zmiana liczby godzin pozalekcyjnych zajęć sportowych przez nie organizowanych. Wartość przekazanego sprzętu i nagród w ramach Programu „Trampolina”, wraz z kosztami organizacji Dni Sportu w szkołach, w roku 2003 wyniosła 400 000 zł. Dodatkowo na programy charytatywne w 2003 r. Provident Polska przeznaczył 200 000 zł.

Program „Trampolina” jest otwarty dla innych firm prowadzących biznes w sposób społecznie odpowiedzialny. Do programu można przyłączyć się na stałe jako partner, lub chwilowo – współfinansując darowiznę dla określonej szkoły. Ten ostatni wariant przewidziany jest przede wszystkim dla małych i średnich przedsiębiorstw działających na skalę lokalną. Provident jest otwarty na kreatywne propozycje, dotyczące zarówno pomocy finansowej, rzeczowej, jak i współudziału w organizacji programu. Dzięki programowi „Trampolina” Provident jest postrzegany przez lokalnych liderów opinii, media, obecnych i potencjalnych klientów, a także pracowników i przedstawicieli spółki jako firma odpowiedzialna społecznie, zaangażowana w rozwiązywanie ważnych problemów społecznych.