System zarządzania zgodny z międzynarodowymi normami

Metryka praktyki

Firma: Scanmed,
Branża: Usługi,
Obszar tematyczny: Ład organizacyjny
Kategoria: Zarządzanie
Dokument źródłowy: Raport 2015

System zarządzania stosowany w Grupie Scanmed zapewnia zgodność polityk i procedur firmy z wymaganiami międzynarodowej normy SA8000:2008. Norma jest narzędziem zapewniającym w miejscu pracy standardy w zakresie systemu zarządzania. Ułatwia angażowanie wszystkich interesariuszy w podejmowane przez organizację działania, zapewniając przy tym przestrzeganie zasad równego traktowania i etycznego postępowania. Zgodność podejmowanych działań z wymaganiami normy została potwierdzona przez zewnętrzny audyt. Przeprowadzono także szkolenie dla pracowników z zakresu znajomości wymogów normy.