System Zarządzania Strategią Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu – PGNiG

Metryka praktyki

Firma: PGNiG,
Branża: Energetyka, Surowce i paliwa,
Obszar tematyczny: Ład organizacyjny
Kategoria: Zarządzanie
Dokument źródłowy: Targi CSR 2005, 2008, 2010

System zarządzania Strategią Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu na lata 2009-2015 powstał równocześnie z przyjęciem Strategii przez Zarząd PGNiG S.A. Umożliwia on włączenie w proces wdrażania strategii nie tylko pracowników Centrali, ale też każdej ze struktur tworzących Grupę Kapitałową PGNiG. Powołano Regionalnych Koordynatorów w gazowniach, oddziałach i spółkach, którzy nadzorują strategie odpowiadające własnej specyfi ce biznesowej a jednocześnie spójne ze strategią całej GK PGNiG. Struktura zarządzania wdrażaniem strategii jest trójstopniowa ‒ przedstawiciele Zarządu ‒ Komitet Sterujący ‒ projektowe zespoły robocze. Na mocy uchwał Zarządu przyjęto harmonogram raportowania postępów wdrażania strategii. Trwają prace nad stworzeniem narzędzi ułatwiających zarządzanie wdrożeniem oraz procedur ewaluacji postępów.

Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu wspiera realizację celów biznesowych Grupy Kapitałowej PGNiG. Dotyczy ona całego łańcucha wartości i uwzględnia jego specyfi kę. Każdy z podmiotów objętych procesem wypracowania strategii stworzył na podstawie celów przyjętych dla całej GK PGNiG własne strategie odpowiadające dokładnie swoim specyfi cznym celom i priorytetom biznesowym. Największe dotychczasowe korzyści dotyczą korzyści wewnętrznych ‒ integracji pracowników wokół wspólnych celów i zaangażowania w nowe przedsięwzięcie.

System wdrażania strategii daje pracownikom jasny obraz rozwoju firmy na najbliższe kilka lat oraz świadomość, że firma działa na rzecz zrównoważonego biznesu i jest odpowiedzialna społecznie. Dla tej praktyki szczególnie ważne jest zaangażowanie interesariuszy wewnętrznych. W jej wdrażaniu uczestniczy bezpośrednio 55 koordynatorów lokalnych i Pełnomocnik Zarządu ds. Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu. W spotkaniach z osobami odpowiedzialnymi za kluczowe obszary biznesowe i filary strategii wzięło udział ok. 1000 pracowników. Strategia stała się też impulsem do wspólnych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju z kluczowymi interesariuszami zewnętrznymi fi rmy ‒ URE, Ministerstwo Gospodarki, a także innymi firmami z branży, które  zdecydowały się podpisać wspólną Deklarację na rzecz zrównoważonego rozwoju.