Strategia CSR Grupy CCC

Metryka praktyki

Firma: Grupa CCC,
Branża: Handel,
Obszar tematyczny: Ład organizacyjny
Kategoria: Zarządzanie
Dokument źródłowy: Raport 2017

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Dotychczas Grupa CCC prowadziła działania CSR bez wdrożonych założeń strategicznych w tym obszarze. Celem było wypracowanie formalnej Strategii CSR, opartej na obecnych działaniach i szerszych celach strategicznych w kontekście zarządzania całą Grupą.

W 2017 r. Grupa CCC wdrożyła odrębną Strategię CSR wpisaną w cele biznesowe. W proces określania kierunków strategicznych zostali włączeni również jej interesariusze, m.in. poprzez przeprowadzenie wśród pracowników i klientów ankiet dotyczących istotnych obszarów odpowiedzialności oraz uwzględnienie głosu interesariuszy uczestniczących w sesji dialogowej, na której zebrano oczekiwania dot. przyszłych działań CSR Grupy CCC.

Strategia CSR zawiera 3 główne obszary strategiczne. W każdym z trzech obszarów strategicznych wyznaczono po 3 kolejne priorytety, w ramach których wdrażane są projekty i działania na lata 2017-2019. Wskaźnikiem efektywności będzie 100% realizacja działań.

Strategia CSR wspiera realizację celów biznesowych. Wdrożenie jej pozwoli na długofalowe korzyści, m.in. kształtowanie relacji z interesariuszami, wzrost satysfakcji i motywacji pracowników, konsekwentne budowanie pozycji konkurencyjnej oraz stabilny wzrost spółki.

Pierwsza odrębna Strategia CSR została wdrożona na lata 2017-2019. W kolejnych latach Strategia będzie aktualizowana uwzględniając potrzeby interesariuszy.