Strategie prowadzenia odpowiedzialnego biznesu – BP

Metryka praktyki

Firma: BP,
Branża: Surowce i paliwa,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Targi CSR 2005, 2008, 2010

SYTUACJA:

BP uważa, że każda firma musi mieć zasady. Dlatego BP stworzyło model, który przedstawia podejście do prowadzenia biznesu.

OPIS PROGRAMU:

Korzyści biznesowe i odpowiedzialne działania

Zasadą BP jest prowadzenie udanego przedsiębiorstwa i zapewnianie korzyści dla akcjonariuszy, pracowników, klientów, społeczności lokalnych oraz innych podmiotów. Odpowiedzialne działania polegają na prowadzeniu działalności w sposób pozwalający na osiąganie korzyści przy jednoczesnym uniknięciu negatywnych efektów.

Oznacza to konieczność stosowania wysokich i spójnych norm we wszystkich aspektach działalności. Wydaliśmy nowy kodeks postępowania, obejmującego nasze podstawowe zasady. Zawiera jasne wskazówki dla wszystkich osób w BP – jednakowe zasady dla wszystkich i wszędzie.

Środowisko naturalne i inwestycje społeczne

Dbanie o środowisko oznacza podtrzymywanie różnorodnych form biologicznych, minimalizowanie odpadów czy poprawę jakości powietrza. Jednakże naprawdę ważną kwestią są zmiany klimatyczne, które stanowią ogromne wyzwanie dla całego świata w dwudziestym pierwszym wieku.

Do 2002 roku BP obniżyło poziom emisji gazów cieplarnianych o około 10% i wprowadziło środki na rzecz poprawy wydajności. Firma wsparła badania na Uniwersytecie Princeton, które wskazały na szereg możliwych rozwiązań w zakresie powstrzymania wzrostu emisji na przestrzeni następnych kilku dekad.
Część z nich dotyczy wydajności, czyli zmniejszenia zużycia paliwa w samochodach, wyeliminowania odpadów (na przykład powstałych w wyniku spalania gazu naturalnego) czy też zastosowania nowych technologii w celu poprawy wydajności energii. Inne z kolei wiążą się z nowymi produktami, co obejmuje opracowywanie nowych paliw oraz zmianę struktury nośników energii, tak by gaz naturalny stał się podstawowym paliwem w wytwarzaniu energii, zastępując węgiel, który odpowiada za dwukrotnie wyższe emisje gazów cieplarnianych, przy jednoczesnym zachowaniu dominującej roli ropy naftowej w przemyśle transportowym.

BP wybrało priorytety inwestycji społecznych: edukacja by pomagać społeczeństwom i ludziom w rozwoju i przedsiębiorczość, co oznacza pracę na rzecz wspierania rozwoju lokalnych gospodarek i przedsiębiorstw. Promuje etyczne i ekologiczne postawy, tworzy ośrodki przedsiębiorczości i udziela pożyczek małym przedsiębiorcom na rozpoczęcie działalności.

KORZYŚCI:

– Budowanie wizerunku firmy zaangażowanej w społeczność, w której działa;
– Tworzenie kultury organizacyjnej według wysokich standardów;
– Tworzenie relacji partnerskich z szerokim gronem interesariuszy;

WYZWANIA:

– Koordynacja działań w BP na całym świecie;
– Komunikacja takiej postawy jako przedstawiciela z branży paliwowej.

WARTO ZAPAMIĘTAĆ:

– Jeśli firmy chcą być wielkie, logika dyktuje, że muszą być również odpowiedzialne. Należy dążyć do stworzenia kultury odpowiedzialności w świecie biznesu.
– Nie istnieje, więc kompromis typu zyski lub ludzie. To zyski mają być dla ludzi.