Strategia Zrównoważonego Rozwoju i CSR na lata 2017-22 Aquanet

Metryka praktyki

Firma: Aquanet,
Branża: Budownictwo i nieruchomości,
Obszar tematyczny: Ład organizacyjny
Kategoria: Zarządzanie
Dokument źródłowy: Raport 2017

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Do 2017 roku Aquanet SA nie posiadała strategii CSR. Nie oznacza to, że działania o takim charakterze nie były wcześniej podejmowane. Wręcz przeciwnie, od lat angażowano się społecznie, wspierając i wpływając na rozwój pracowników, troszczono się o zrównoważony rozwój infrastrukturalny na terenie działania firmy, itp. W związku z potrzebą jeszcze lepszego zarządzania kwestiami CSR w 2017 roku przyjęto pierwszą w historii spółki Strategię Zrównoważonego Rozwoju i CSR na lata 2017 – 2022.

W 2017 roku wypracowano i przyjęto filozofię działania, która jest odpowiedzią na wyzwania, jakie stawia przed firmą rynek. Budowę Strategii Zrównoważonego Rozwoju i CSR rozpoczęto od przeprowadzenia szerokiej analizy trendów zrównoważonego rozwoju i standardów odpowiedzialności w branży wodociągowo-kanalizacyjnej. W kolejnych krokach odbyło się 30 spotkań pracowniczych (indywidualnych i grupowych z reprezentantami różnych działów), 3 warsztaty strategiczne z Zarządem, przeprowadzono analizę i zmapowano procesy wewnątrz firmy, skupiając się na rynku i trendach, społeczeństwie, miejscu pracy i środowisku. Przeprowadzono również anonimową ankietę dotyczącą kwestii zrównoważonego rozwoju i CSR w Aquanet SA, w której wzięło udział 251 pracowników, co stanowi udział 31% całej kadry. Strategia wypracowywana była przez pracowników spółki i finalnie zaakceptowana przez Zarząd.

Strategia Zrównoważonego Rozwoju i CSR na lata 2017-2022 oparta jest na dokumencie o nazwie Karta Projektów Strategicznych, który wspiera spółkę w realizacji poszczególnych zadań operacyjnych. Za jej koordynację odpowiedzialna jest dedykowana osoba, która bezpośrednio współpracuje z kierownikami projektów oraz cyklicznie (raz na kwartał) raportuje postępy prac Zarządowi Spółki. Efekty przyjętych założeń strategicznych są każdorazowo raportowane w rocznym raporcie CSR spółki. Takie podejście zwiększa transparentność i przejrzystość działań w oczach interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych.

Strategia Zrównoważonego Rozwoju i CSR na lata 2017-2022 pozwoliła zdefiniować, uporządkować i lepiej zarządzać społecznie odpowiedzialnym procesami spółki. Wymiernymi korzyściami jej wdrożenia są też: przyrost wiedzy pracowników kwestiach CSR, zwiększenie świadomości interesariuszy co do działań Aquanet SA w tym obszarze, lepsza komunikacja aktywności i lepsze zarządzanie różnego rodzaju zdefiniowanymi ryzykami. Strategia pozwoliła określić tzw. „białe pola działalności” i zagospodarować je wprowadzając konkretne aktywności operacyjne.

Planowana jest realizacja Strategii zgodnie z harmonogramem i przyjętymi założeniami w kolejnych latach, cykliczne raportowanie i aktualizowanie strategii w przypadku zmian regulacyjnych, biznesowych, gospodarczych. Strategia była konsultowana z interesariuszami spółki (pracownicy) oraz Zarządem.

Link: http://csr.aquanet.pl/nasza-strategia