Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu na lata 2014–2017 – Lubelski Węgiel „Bogdanka”

Metryka praktyki

Firma: Lubelski Węgiel „Bogdanka”,
Branża: Surowce i paliwa,
Obszar tematyczny: Ład organizacyjny
Kategoria: Zarządzanie
Dokument źródłowy: Raport 2014

Firma Lubelski Węgiel „Bogdanka” opracowała Strategię Społecznej Odpowiedzialności Biznesu na lata 2014–2017. Wskazane w dokumencie priorytety odzwierciedlają kluczowe obszary oddziaływania społecznego i środowiskowego, są też bardziej niż dotychczas czytelne i zrozumiałe dla otoczenia. Nowe podejście do sposobu definiowania celów pozwala na ich łatwiejsze zmierzenie i ocenę stopnia realizacji. Strategia opiera się na kontynuacji czterech priorytetów, dla których określono główne mierniki i cele: dążenie do wzrostu poziomu bezpieczeństwa zatrudnionych, zagwarantowanie bezpieczeństwa lokalnego otoczenia przyrodniczego, zapewnienie bezpieczeństwa i wspieranie rozwoju lokalnej społeczności oraz transparentne i odpowiedzialne praktyki zarządcze.