Strategia społecznej odpowiedzialności biznesu GK ENEA – ENEA

Metryka praktyki

Firma: Grupa ENEA,
Branża: Energetyka,
Obszar tematyczny: Ład organizacyjny
Kategoria: Zarządzanie
Dokument źródłowy: Raport 2010

Na początku 2010 roku zarząd Grupy Kapitałowej ENEA podjął decyzję o uporządkowaniu dotychczasowych inicjatyw CSR i budowie kompleksowej strategii w tym obszarze. Jednym z pierwszych etapów analizy sytuacji w spółce był przegląd zaangażowania społecznego firmy i przygotowanie podsumowania podjętychw tej sferze przedsięwzięć. W wyniku tych działań powstał „Przegląd zaangażowania społecznego ENEA S.A. w latach 2007–2009”, przygotowany zgodnie z zasadami raportowania Global Reporting Initiative.

Trwający rok proces budowy strategii CSR podzielony został na 4 etapy: analizę stanu obecnego, budowę strategii, wyłonienie planów operacyjnych dla spółek oraz trwałe wdrażanie strategii. Powołana została Grupa Robocza ds. Budowy Strategii i Wdrażania CSR. W jej skład weszli pracownicy wszystkich kluczowych departamentów zarządzającej grupą spółki ENEA oraz przedstawiciele poszczególnych spółek GK ENEA. Projekt angażował również kluczowych interesariuszy firmy, szczególnie w fazie analizy.

Strategia społecznej odpowiedzialności biznesu GK ENEA kładzie nacisk na kwestie związane z zarządzaniem kapitałem ludzkim, dialogiem z interesariuszami, w tym zwłaszcza ze społecznością lokalną, a także z promowaniem rozwiązań i zachowań prośrodowiskowych. Jest również w pełni zintegrowana ze strategią korporacyjną. Podstawą wdrożenia strategii będzie oparty na niej plan operacyjny. Plan będzie monitorowany, a jego wyniki będą raportowane. Spółka planuje także poszerzenie procesu sprawozdawczego i przygotowanie całościowego raportu CSR obejmującego wszystkie obszary społecznej odpowiedzialności biznesu.