Strategia CSR Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń

Metryka praktyki

Firma: PZU,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Ład organizacyjny
Kategoria: Zarządzanie
Dokument źródłowy: Raport 2018

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Po raz pierwszy w historii najważniejsze treści Strategii CSR stały się integralnym elementem strategii biznesowej Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń. Przyjęto, że zagadnienia związane z różnymi wymiarami społecznej odpowiedzialności biznesu są ważne na rynku, a wyniki osiągane w poszczególnych obszarach wpływają znacząco na pozycję biznesową i wyniki finansowe organizacji. Taka perspektywa, wdrażana od lat na rynkach międzynarodowych, zdecydowała o włączeniu kluczowych wskaźników dla poszczególnych obszarów CSR do Strategii Grupy PZU na lata 2017–2020.