Standardy dobrych praktyk w intranecie – Commercial Union Polska

Metryka praktyki

Firma: Commercial Union,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2008

W ramach wdrażania i promocji wśród pracowników standardów Commercial Union, firma zamieściła w intranecie następujące dokumenty: „Standardy Dobrych Prak­tyk” oraz „Zasady Dobrych Praktyk Ubezpieczeniowych” Polskiej Izby Ubezpieczeń. Opublikowane w intranecie materiały zawierają wskazówki i praktyczne instrukcje postępowania w odniesieniu do konkretnych sytuacji i zagadnień, co pomaga pra­cownikom w codziennej pracy.Rozpowszechnianie dokumentów wśród pracowników poprzez komunikacyjne ka­nały wewnętrzne ma na celu zachęcenie ich do współtworzenia i stosowania zasad etyki w prowadzonej przez Commercial Union działalności finansowo-ubezpiecze-niowej. Dzięki łatwemu dostępowi do wiedzy na temat standardów współpracy firmy z innymi interesariuszami, pracownicy są świadomi obowiązujących zasad dobrych praktyk w firmie.

Firma Commercial Union przyjęła standardy do stosowania jako pierwsza ze wszyst­kich polskich ubezpieczycieli. Do tej pory nie mierzono efektywności ich funkcjono­wania, dlatego w planach firmy jest opracowanie systemu mierzalności stosowania praktyk wśród pracowników.