Społeczny Program Umiejętności Technologicznych Microsoft Unlimited Potential – Microsoft

Metryka praktyki

Firma: Microsoft,
Branża: IT,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Targi CSR 2005, 2008, 2010

SYTUACJA / PROBLEM:Firma Microsoft została zbudowana w oparciu o przekonanie, że nowe technologie – jeśli uczynić je dostępnymi i przyjaznymi – są doskonałym narzędziem do rozwoju i realizacji marzeń. Dlatego też naturalną konsekwencją prowadzonej przez Microsoft działalności biznesowej jest realizowanie programów społecznego zaangażowania w obszarze edukacji informatycznej. W ten sposób firma pragnie przyczyniać się do wyrównywania szans społeczności defaworyzowanych i zagrożonych „wykluczeniem informacyjnym” w dostępie do narzędzi informatycznych, wiedzy oraz nowych umiejętności. Jednym z elementów działalności społecznej Microsoft jest inicjatywa Unlimited Potential – Społeczny Program Umiejętności Technologicznych.

OPIS DOBREJ PRAKTYKI/ ROZWIĄZANIE:

Microsoft Unlimited Potential – Społeczny Program Umiejętności Technologicznych jest ogólnoświatowym programem grantowym Microsoft, realizowanym lokalnie przez oddziały firmy na całym świecie. Celem tego zainicjowanego w 2003 roku programu jest wyrównywanie szans społeczności defaworyzowanych i zagrożonych zjawiskiem „wykluczenia informacyjnego” w dostępie do narzędzi, wiedzy i umiejętności. Granty Microsoft Unlimited Potential, które są przyznawane organizacjom pozarządowym składają się ze środków finansowych, oprogramowania oraz pakietów dydaktycznych do nauczania technologii teleinformacyjnych. Projekty w ramach Społecznego Programu Umiejętności Technologicznych adresowane są przede wszystkim do osób i społeczności, które nie miały wcześniej możliwości nauczyć się obsługi  komputera i wykorzystania Internetu. Głównym celem realizowanych w Polsce projektów jest podnoszenie poziomu umiejętności i kwalifikacji, a tym samym konkurencyjności zawodowej tych osób, które wcześniej nie miały możliwości korzystania z nowoczesnych technologii. W praktyce oznacza to zapewnianie dostępu do komputera i Internetu oraz szkoleń informatycznych społecznościom defaworyzowanym, głównie mieszkańcom wsi i małych miasteczek, osobom bezrobotnym lub zagrożonym bezrobociem oraz osobom niepełnosprawnym.

KORZYŚCI

DLA FIRMY:
– Microsoft pragnie przyczyniać się do budowy i rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

DLA ADRESATÓW PROGRAMU:
– kompleksowe szkolenia dotyczące obsługi komputera oraz korzystania z Internetu poparte opiniami uczestników
– do tej pory w Polsce przyznano 7 grantów Microsoft Unlimited Potential o łącznej wartości
3 mln 600 złotych.
– w ramach realizowanych projektów powstało 118 bezpłatnych Punktów Dostępu do Internetu „Ikonk@” na Podlasiu, Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej dla Osób Niepełnosprawnych
w Warszawie, 3 Społeczne Pracownie Edukacyjno-Komputerowe na Lubelszczyźnie oraz 7 Społecznych Pracowni w regionie Podlasia.

WYZWANIA:

Głównym wyzwaniem jest dotarcie do tych grup społecznych, dla których zdobycie wiedzy i nowych umiejętności informatycznych jest bardzo ważne i może przynieść istotną zmianę w ich życiu tj. znalezienie pracy czy podniesienie kwalifikacji zawodowych.