Społeczna walidacja inicjatyw w Hochland

Metryka praktyki

Firma: Hochland,
Branża: Przemysł spożywczy,
Obszar tematyczny: Ład organizacyjny
Kategoria: Dialog z interesariuszami
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 16 - Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje

Hochland Polska dąży do podniesienia standardów rozwoju, ochrony środowiska i poszanowania praw, a także koordynuje interesy zainteresowanych stron we wspólnym podejściu do jakości i zrównoważenia. CSR zdefiniowano tu jako system zarządzania relacjami pomiędzy firmą a otaczającym je środowiskiem, traktując lokalne społeczności jako jeden z priorytetów. Społeczna walidacja inicjatyw w Hochland to dobra praktyka, w ramach której firma po raz czwarty (po roku przerwy) przeprowadziła ankietę zadowolenia z podejmowanych przez Hochland inicjatyw na rzecz społeczności lokalnych. W badaniu wzięli udział mieszkańcy gminy Kaźmierz i gminy Węgrów, w których firma ma swoje zakłady produkcyjne oraz pracownicy. Dystrybucje ankiety zrealizowano w ramach wydań lokalnych gazet oraz przez internet. W ankiecie pytano, czy Hochland Polska jest firmą przyjazną dla środowiska, czy wspiera społecznie ważne inicjatywy, czy wspiera edukację młodzieży, działania promujące aktywność fizyczną, czy angażuje się w rozwój gminy i o ogólny poziom zadowolenia z inicjatyw Hochland.