Solidny pracodawca dla lokalnej społeczności – Autostrada Eksploatacja

Metryka praktyki

Firma: Autostrada Eksploatacja,
Branża: Usługi,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2008

Jednym z celów strategicznych firmy Autostrada Eksploatacja jest założenie, że miej­sca pracy w firmie są w głównej mierze zarezerwowane dla lokalnej społeczności. Odsetek pracowników ze społeczności lokalnej wynosi około 90%.

Inwestycje autostradowe wiążą się z oczekiwaniami lokalnych społeczności, które m. in. liczą na nowe miejsca pracy oraz napływ innych inwestycji, zwiększających dynamikę rozwoju społeczno-gospodarczego ich lokalnego otoczenia. Około 90% pracowników firmy pochodzi z okolicznych terenów województwa wielkopolskiego, objętych wysokim bezrobociem (ok 15%). Firma zapewnia pracownikom rozwój oso­bisty poprzez szkolenia 3 razy w roku, obejmujące kursy kasjera walutowego, kursy spawania, operatorów koparko-ładowarki, kursy prawa jazdy kat E, a także szkolenia z zakresu obsługi trudnego klienta, negocjacji oraz radzenia sobie w sytuacjach stre­sowych. Poza szkoleniami zleconymi przez firmę pracownicy zachęcani są do dodat­kowej, płatnej przez AESA, nauki języków obcych oraz nauki w szkołach wyższych.

Najważniejsze założenia polityki personalnej: wszyscy pracownicy AESA są objęci opieką medyczną; akcjonariusze corocznie tworzą nieobligatoryjny fundusz socjal­ny, z którego wszystkim pracownikom wypłacane są dopłaty do wczasów; firma dofinansowuje letni i zimowy wypoczynek dla dzieci pracowników; elastyczny har­monogram pracy dla kobiet powracających z urlopu macierzyńskiego bądź wycho­wawczego.

Dzięki polityce personalnej wspierającej społeczność lokalną, firma zyskuje lojal­nych, dobrze przeszkolonych pracowników, którzy z firmą wiążą swoją przyszłość, jak również małą rotację zatrudnienia, która w 2008 roku wynosiła 6%. W grudniu 2008 roku AESA otrzymała nominację do tytułu Solidny Pracodawca.