Ślad węglowy PSE

Metryka praktyki

Firma: Polskie Sieci Elektroenergetyczne,
Branża: Energetyka,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Certyfikacja
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
- Cel 13 - Działania w dziedzinie klimatu

Dbałość o klimat i środowisko naturalne są na stałe wpisane w działalność firmy. Jak każda organizacja, PSE również wpływają na klimat poprzez emisje gazów cieplarnianych powstałych wskutek spalania paliw oraz korzystania z energii elektrycznej lub cieplnej. Firma mierzy swój ślad węglowy zgodnie z międzynarodowym standardem GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard.

Jako rok bazowy – czyli rok, dla którego PSE obliczyły emisje gazów cieplarnianych, względem których będzie porównywać emisje w latach następnych – przyjęły rok 2017. Pozwala on na obliczenie bezpośrednich i pośrednich emisji wynikających z różnych obszarów działalności spółki. Cały proces podlega zewnętrznemu audytowi, potwierdzającemu wiarygodność wyliczonych danych.

W 2020 r. działalność PSE przyczyniła się do emisji:

  • według metody market-based (branża): 1,27 mln ton ekwiwalentu dwutlenku węgla, (emisja mniejsza o 26 proc. w stosunku do 2017 r.),
  • według metody location-based (Polska): 1,03 mln ton ekwiwalentu dwutlenku węgla (emisja mniejsza o 19 proc. w stosunku do 2017 r.).

Niemal 96 proc. źródeł emisji gazów cieplarnianych w PSE stanowi zużycie energii elektrycznej wykorzystywanej na pokrycie strat powstałych w procesie przesyłania energii, a tym samym wynikających z działalności operatora. Na pozostałe 4 proc. składają się głównie zużywanie energii elektrycznej na potrzeby techniczne przez stacje elektroenergetyczne, zużywanie energii elektrycznej i cieplnej w naszych budynkach, emisja SF6 – gazu stosowanego, jako izolator w urządzeniach na stacjach elektroenergetycznych oraz spalanie paliw w samochodach służbowych.

Korzyści z realizacji projektu:

  • ślad węglowy staje się jednym ze wskaźników branych pod uwagę przy ocenie działalności organizacji i jest wykorzystywany w zarządzaniu spółką PSE,
  • pozwala nakreślić przyszłe cele służące dalszemu ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych
  • pozycjonuje PSE, jako spółkę społecznie odpowiedzialną, która troszczy się o środowisko naturalne i klimat.

Raport wpływu za 2020 r.

https://raport.pse.pl/pl/raport-2021/wplyw-na-srodowisko-i-dzialania-na-rzecz-klimatu/slad-weglowy/