Rzeczpospolita Internetowa – Telekomunikacja Polska

Metryka praktyki

Firma: Telekomunikacja Polska (Orange Polska),
Branża: Telekomunikacja,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2006

Głównym celem programu Rzeczpospolita Internetowa jest aktywizacja i rozwój młodych osób ze społeczności wiejskich, aby poprzez dostęp do wiedzy, w tym do Internetu mogły rozwijać się w poczuciu więzi z miejscową kulturą, tradycją i historią. Program jest prowadzony przez Fundację Grupy TP, we współpracy z Programem Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP). Organizatorzy nawiązali także współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi (Fundacja Wspomagania Wsi, Federacja Inicjatyw Oświatowych, Ochotnicze Straże Pożarne). Wspólnie prowadzono warsztaty dla potencjalnych beneficjentów Programu.

Twórcy programu skorzystali z wcześniejszych osiągnięć programu Edukacja z Internetem TP, dzięki któremu blisko 5 tysięcy szkół w gminach wiejskich posiada stały dostęp do Internetu. Do udziału w programie zaproszone zostały wszystkie 1595 gmin wiejskich w Polsce. Warunkiem uczestnictwa było powołanie Lokalnej Grupy Działania, zrzeszającej lokalnych partnerów np.: młodzież szkolną, samorządy, organizacje pozarządowe, parafie kościelne, przedsiębiorców, media oraz inne istniejące na danym terenie jednostki (biblioteki, świetlice, koła zainteresowań).

Kolejnym warunkiem uczestnictwa w Programie było stworzenie projektu odpowiadającego na problem danej społeczności, wykorzystującego Internet i dotyczącego jednej z trzech kategorii tematycznych: Edukacja i rozwój, Nasz region oraz Integracja i tolerancja. Projekty te zostały ocenione przez Komisję ekspertów, najlepszym przyznano granty finansowe oraz sprzęt multimedialny na realizację zaproponowanych przez gminy przedsięwzięć. Na stronach programu zarejestrowało się 896 grup działania, 644 z nich złożyło wymagane dokumenty. Grupa ta stanowi 40% gmin uprawnionych do udziału w programie. 131 wniosków zakwalifikowano do 2 etapu konkursu – te gminy mogły liczyć na szczególną pomoc moderatorów, czyli warsztaty na temat formułowania wniosku, budowy budżetu, itp. 70 gmin otrzymało wsparcie finansowe i zostało wyposażone w sprzęt multimedialny. Gminy te znajdują się pod stałą opieką merytoryczną koordynatorów regionalnych.

Program Rzeczpospolita Internetowa został zaprezentowany w Wiedniu podczas Międzynarodowej Konferencji Organizacji Narodów Zjednoczonych poświęconej problematyce zrównoważonego rozwoju i prezentacji przedsięwzięć zakładających współpracę międzysektorową.