Rozwój zasobów ludzkich – PKP CARGO

Metryka praktyki

Firma: PKP CARGO,
Branża: Transport i logistyka,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2008
Celem projektów edukacyjnych PKP CARGO jest rozwój zasobów ludzkich, aby stale dopasowywać kompetencje pracowników do aktualnych potrzeb. W czasie restruk­turyzacji firmy, rozwój i szkolenia liderów zmian są szczególnie istotne, ponieważ wiedza kadry zarządzającej jest niezbędna do wprowadzania przekształceń w spo­sób optymalizujący koszty i czas.Liczba pracowników objętych programem polepszania poziomu wykształcenia w 2007 i 2008 roku wynosi: poprzez uczestnictwo w studiach wyższych – 775; po­dyplomowych, w tym studiach dofinansowanych z EFS oraz MBA – 347; komplek­sowe projekty szkoleniowe dla kadry zarządzającej (studia MBA, 2007 r – 19 osób i studia podyplomowe dofinansowywane z EFS w roku akademickim 2006/2007 -146 osób); laboratorium menedżerskie – 39; podyplomowe Studia Menedżerskie „Europejski Model Zarządzania” – 32; podyplomowe Studia Zarządzania Projektami według metodyki Prince 2 – 21; staże zawodowe w Przedstawicielstwie PKP S.A. w Brukseli – 8; szkolenia językowe w czasie pracy – 190.

Projekt przyczynił się do wzrostu motywacji i zaangażowania pracowników. Jego założeniem było zmniejszenie fluktuacji kluczowych pracowników, co ma szcze­gólne znaczenie w okresie reorganizacji. Prawie wszyscy pracownicy uczestniczący w podnoszeniu kwalifikacji na studiach magisterskich i podyplomowych nadal pracują w spółce W okresie reorganizacji nie było fluktuacji kadr na znaczących stanowi­skach. Poszerzenie zasobu wiedzy pozwoliło kadrze zarządzającej na lepsze zrozu­mienie procesów zmian i zmniejszenie kosztów ich wprowadzania.

Planowana jest optymalizacja procesu kształcenia i zmniejszanie kosztów poprzez poszukiwanie projektów dofinansowanych z EFS, a także kontynuowanie szkoleń językowych. Rozwinięcie projektu polegać ma na włączeniu w proces dystrybucji wiedzy nowoczesnych technologii.