Różnorodność w miejscu pracy

Metryka praktyki

Firma: ArcelorMittal Poland,
Branża: Przemysł ciężki,
Obszar tematyczny: Prawa człowieka
Kategoria: Różnorodność
Dokument źródłowy: Raport 2015

Firma ArcelorMittal Poland, jako sygnatariusz Karty Różnorodności, wspiera i promuje różnorodność w miejscu pracy. W 2015 roku działania w tym obszarze skoncentrowane były
na różnorodności płciowej, wiekowej i kulturowej. W maju zorganizowano po raz pierwszy w firmie Dzień Różnorodności, w ramach którego m.in. 60 pracowników wzięło udział w dwóch szkoleniach. Celem warsztatu Kobiecość i męskość w biznesie było zrozumienie i efektywnie wykorzystywanie różnic pomiędzy kobietami i mężczyznami oraz przełożenie odmienności męskiego i kobiecego sposobu postrzegania i reagowania na zwiększenie kreatywności i wydajności zespołu. Celem szkolenia Różne pokolenia w miejscu pracy, czyli zarządzanie wiekiem było uświadomienie uczestnikom, jakie są podobieństwa i różnice pomiędzy pokoleniami oraz jakie stereotypy dotyczące wieku najczęściej powielamy.