Równe szanse rozwoju – Procter&Gamble

Metryka praktyki

Firma: Procter and Gamble,
Branża: FMCG,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2008
Podstawą globalnej kultury korporacyjnej P&G jest oparcie filozofii zarządzania ludźmi na wartościach takich jak szacunek, równość i uczciwość. Zapewnienie rów­nych szans w miejscu pracy wzbogaca kulturę organizacyjną, zwiększa kreatywność, efektywność i motywację, jak również ma pozytywny wpływ na budowanie sukcesu ekonomicznego firmy.Kariera w P&G opiera się na filozofii „promocji od wewnątrz”, co oznacza, że na kolejne stanowiska firmy promowani są pracownicy, którzy wykazali się odpowied­nimi umiejętnościami i predyspozycjami. Procedury rekrutacyjne, programy eduka­cyjne i systemy wynagradzania skonstruowane są tak, aby wszyscy pracownicy mieli jednakowe szanse rozwoju i kariery Wszyscy pracownicy P&G, jak również stażyści i praktykanci, mają dostęp do rozbudowanego systemu szkoleń.

Wśród osób zatrudnionych w firmie jest ogółem 49% kobiet i 51% mężczyzn, zaś re­lacje płci na stanowiskach kierowniczych wynoszą odpowiednio 39% do 61%. Równe kryteria wpisane są w strategię zarządzania wynagrodzeniami – ich wysokość zależy jedynie od stażu i wyników pracy. Dodatkowo, P&G proponuje szereg udogodnień pozwalających na łączenie obowiązków zawodowych z rodzinnymi zarówno kobie­tom jak i mężczyznom. Wśród nich są takie rozwiązania jak m. in. elastyczne godziny pracy czy możliwość pracy z domu.

Pracownicy P&G w dorocznej ankiecie wysoko oceniają stopień zadowolenia i satys­fakcji z pracy. Firma cieszy się także uznaniem wśród studentów, o czym świadczą czołowe lokaty w rankingach „Pracodawca Roku” AIESEC, „Kariera z pracodawcą” Grupy MODUS oraz KOMPAS organizowany przez SGH. W roku 2007 P&G zdobyła wyróżnienie „Firma Równych Szans – Gender Index”.