Rekomendacje w zakresie projektowania raportów i prezentacji

Metryka praktyki

Firma: DB Cargo Polska,
Branża: Transport i logistyka,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Dialog z pracownikami
Dokument źródłowy: Raport 2022

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Biuro Controllingu firmy DB CARGO POLSKA opracowało wewnętrzne rekomendacje w zakresie projektowania raportów i prezentacji w oparciu o Międzynarodowe Standardy Komunikacji Biznesowej IBCS®. Dotyczą m.in. formatu komunikatu, tytułu, liczb, stosowania kolorów i deseni, oznaczenia czasu, scenariuszy, walut, typów i właściwości wykresów, formatu tabel. Wraz z rekomendacjami opracowano gotowe szablony raportów i prezentacji, możliwe do pobrania przez pracowników z intranetu. Rekomendacje można stosować przy użyciu ogólnodostępnych w firmie programów MS Excel i MS Power Point, bez konieczności zakupu płatnych aplikacji wspierających wizualizację danych. do korzyści z wdrożenia i stosowania rekomendacji w firmie należą: zwiększenie jakości dostarczanych informacji; ujednolicenie oznaczeń wykorzystywanych w raportach i prezentacjach; zapewnienie spójnej komunikacji wewnątrz organizacji; budowanie jasnego i prostego przekazu przez twórców raportów; poprawienie percepcji i skrócenie do minimum czasu niezbędnego na zrozumienie informacji przez odbiorcę na każdym etapie podejmowania decyzji; skrócenie czasu potrzebnego na przygotowanie raportów i prezentacji.