Regularny dialog z pracownikami: Badanie Opinii Pracowników i Profilu Lidera

Metryka praktyki

Firma: PGE Polska Grupa Energetyczna,
Branża: Energetyka,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Dialog z pracownikami
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 5 - Równość płci
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

W PGE Polska Grupa Energetyczna ważny jest kontakt z pracownikami. Jest on realizowany poprzez Regularny dialog z pracownikami: Badanie Opinii Pracowników i Profilu Lidera. Badania te mają na celu zebranie opinii i wyznaczenie kierunków rozwoju na podstawie zebranych danych. Kwestionariusze mierzą wskaźniki zaangażowania. W przypadku „Badania Opinii Pracowników” jest to 16 wskaźników, m.in. zaangażowanie, współpraca, komunikacja. W badaniu „Profil Lidera” najważniejsze to: komunikacja, budowanie relacji, motywacji i zaangażowania, osiąganie wyników, kompetencje przywódcze menedżerów. Na podstawie zebranych danych, PGE wprowadza usprawnienia w obszarach wymagających doskonalenia. Tworzone są plany doskonalące, obejmujące zarówno całą organizację, poszczególne komórki organizacyjne, jak i konkretnych menedżerów. W ramach rozwiązań rozszerzono m.in. katalog szkoleń, wdrożono inicjatywę Akcja Regeneracja (rozwiązania wspierające dobre samopoczucie i zdrowie pracowników poprzez praktyczne szkolenia, webinary, badania profilaktyczne, itp.), a także wypracowano nowe sposoby komunikacji (np. nowe witryny współdzielenia pracy, zasady przekazywania informacji w obszarach, uzgodnienia co do spotkań indywidualnych). Celem firmy, dzięki otwarciu się na potrzeby pracowników i stały dialog z nimi, jest osiągnięcie wzrostu zaangażowania i satysfakcji pracowników. W przypadku badania PL

z każdym z menedżerów indywidualnie omawia się wyniki i planuje działania rozwojowe. Na podstawie wyników, HR Biznes Partnerzy przekazują wskazówki, jakie zmiany warto wdrożyć i co wzmocnić.