Regularne badania porównawcze

Metryka praktyki

Firma: Ferrero Polska Commercial,
Branża: FMCG,
Obszar tematyczny: Prawa człowieka
Kategoria: Polityki i procedury
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 10 - Mniej nierówności
- Cel 5 - Równość płci
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Celem Ferrero Polska Commercial jest zapewnienie uczciwego i konkurencyjnego wynagrodzenia bez względu na płeć. Wynagrodzenia kształtowane są na podstawie zasad ogólnych, obowiązujących na całym świecie dla Spółek należących do Grupy Ferrero, ale w sposób dostosowany do praktyk i wartości przyjętych na rynkach lokalnych, oraz zgodnie z wymogami prawa. Poziom wynagrodzeń jest regularnie weryfikowany, by były one konkurencyjne w skali danego rynku. Zmiany wynagrodzeń zależą od osiąganych przez pracowników wyników oraz praktyk rynkowych. Aby zapewnić uczciwy i konkurencyjny rynkowo poziom płac, prowadzone są regularne badania porównawcze. Danych do tych porównań dostarczają niezależne i wiarygodne firmy zewnętrzne. Zapewnienie uczciwego i konkurencyjnego wynagrodzenia dla wszystkich pracowników. Pewność pracowników, że ich wynagrodzenia są sprawiedliwe i nie odbiegają od średnich rynkowych. Pracownicy mają świadomość, że poprzez swoje zaangażowanie w wykonywaną pracę mają oni wpływ na poziom swoich zarobków.