Razem Możemy Więcej! – Grupa Kapitałowa Pelion

Metryka praktyki

Firma: Grupa Pelion,
Branża: Farmaceutyka,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Inwestycje społeczne
Dokument źródłowy: Raport 2012

Dbam o Zdrowie Grupy Kapitałowej Pelion zainicjowała projekt Razem Możemy Więcej!, zakładający nawiązanie współpracy z innymi organizacjami w celu większej i szerszej pomocy osobom chorym, starszym, ubogim lub zagrożonym wykluczeniem społecznym. W ramach Razem Możemy Więcej! w roku 2012 został ogłoszony Konkurs Grantowy, na który organizacje sektora zdrowia i opieki społecznej przesłały projekty niwelujące bariery w dostępie do leków i zakładające w sposób bezpośredni pomoc osobom potrzebującym. Wybór wniosków odbył się podczas posiedzenia Komisji Konkursowej, składającej się z lekarza, farmaceuty, prawnika, członka Zarządu Pelion, a także specjalistów z dziedziny komunikacji, marketingu i projektów społecznych. Fundacja przyznała granty 34 organizacjom na łączna kwotę ponad 600 tys. zł. Laureaci mieli możliwość wzajemnego poznania się podczas zorganizowanego w Łodzi uroczystego podpisania umów. Dzięki wspólnej wymianie wiedzy i doświadczeń projekt stał się forum podejmującym temat barier utrudniających Polakom skuteczne leczenie oraz inicjatywą dążącą do ich zminimalizowania lub też całkowitego zlikwidowania.