Raportowanie Społeczne – PKN Orlen

Metryka praktyki

Firma: PKN Orlen,
Branża: Energetyka, Surowce i paliwa,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Targi CSR 2005, 2008, 2010

Raportowanie społeczne w PKN ORLEN w kompleksowy sposób prezentuje akcjonariuszom działania firmy z obszaru społecznej odpowiedzialności. Raportowanie działań społecznych wyróżnia Polski Koncern Naftowy ORLEN na polskim rynku, podobnie jak terminowość i cykliczność raportowania. Jest procesem, który podlega stałej ewaluacji. Pierwsze raporty Koncernu dotyczyły głównie zaangażowania społecznego, obecnie raportowany jest pełen zakres podejmowanych działań CSR skierowanych do szerokiego grona interesariuszy. Od 2008 roku raporty społeczne przygotowywane są w oparciu o międzynarodowe standardy GRI. Publikacje wydawane są w cyklu rocznym, prezentują zagadnienia i działania najważniejsze dla Koncernu i jego interesariuszy w danym roku.  Opracowanie dokumentu poprzedzają szerokie konsultacje, w które zaangażowane jest liczne grono interesariuszy Koncernu. Rezultatem dialogu jest zidentyfikowanie głównych (z punktu widzenia spółki i interesariuszy) zagadnień i problemów. Wybrane informacje o Grupie ORLEN mają za zadanie zaprezentować skalę jej działania i kierunki rozwoju. Dane prezentowane w raportach pochodzą z systemów gwarantujących jakość i rzetelność gromadzonych informacji. Dane finansowe pochodzą z jednostkowych sprawozdań finansowych za dany rok, podlegających badaniu przez niezależnego biegłego rewidenta. Treści zawarte w raportach bazują na procedurach i innych regulacjach wewnętrznych Koncernu.