Raport Zrównoważonego Rozwoju CEMEX Polska 2010 – CEMEX Polska

Metryka praktyki

Firma: CEMEX Polska,
Branża: Budownictwo i nieruchomości,
Obszar tematyczny: Ład organizacyjny
Kategoria: Raportowanie
Dokument źródłowy: Raport 2011

Firma CEMEX Polska zdecydowała się opublikować Raport zrównoważonego rozwoju za rok 2010, aby móc zaprezentować wszystkie swoje działania z zakresu zrównoważonego rozwoju. Był to pierwszy raport zrównoważonego rozwoju w Polsce w branży cementowej. Raport uzyskał weryfikację na poziomie B w ramach standardu GRI. Porusza sprawy trudne, ale jednocześnie tworzy plan poprawy i usprawnień. Proces powstawania raportu przyczynił się do uporządkowania działań w zakresie zrównoważonego rozwoju, podniesienia świadomości na ten temat wśród pracowników i innych grup interesariuszy oraz lepszego zrozumienia i właściwej realizacji strategii zrównoważonego rozwoju. Najważniejszym procesem był dialog, m.in. ankiety przeprowadzone z wybranymi grupami interesariuszy firmy: dostawcami, klientami, pracownikami, lokalnymi władzami samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi, a także seria wywiadów z przedstawicielami kluczowych grup interesariuszy.

W marcu i kwietniu 2011 roku przeprowadzono rozmowy z przedstawicielami pracowników, klientów, dostawców i lokalnych społeczności (łącznie z 50 osobami). Informacje w ten sposób zdobyte pomogły w zdefiniowaniu inicjatyw kluczowych dla długookresowego rozwoju firmy. Proces przygotowań do wydania raportu ułatwił również wprowadzenie regularnego raportowania wskaźników zrównoważonego rozwoju firmy, które są systematycznie monitorowane. Przeprowadzono także szereg spotkań edukacyjnych z pracownikami o tematyce zrównoważonego rozwoju.