Raport Społeczny – Schenker

Metryka praktyki

Firma: DB Schenker,
Branża: Transport i logistyka,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2005

Schenker od lat działa zgodnie z ideą odpowiedzialności społecznej. Podstawą strategii firmy jest równowaga pomiędzy ekonomią, etyką i ekologią. Na tej równowadze firma buduje relacje ze swoim otoczeniem. Opracowanie Raportu Społecznego było kolejnym etapem na drodze do realizacji idei odpowiedzialności w biznesie. Udowadnia on na konkretnych przykładach, że działania firmy są zgodne z jej deklaracjami.

W firmie Schenker podkreśla się wagę dobrej współpracy ze wszystkimi grupami interesariuszy.  Właśnie dlatego struktura raportu społecznego Schenkera została oparta o najważniejsze grupy interesariuszy, które firma wymienia w swojej polityce, czyli udziałowców, pracowników, dostawców, klientów, konkurencję, studentów i środowiska naukowe oraz społeczności lokalne. Wszystkie spisane w nim działania dotyczą polskiej części globalnej organizacji. Tytuł publikacji nawiązuje do filarów strategii odpowiedzialności społecznej firmy i brzmi: „Raport Społeczny 2004/2005. Ekonomia, etyka, ekologia”.

Opis relacji z siedmioma najważniejszymi grupami współpracującymi z firmą poprzedza informacja na temat jej charakteru biznesowego. Istotną częścią wprowadzenia jest list prezesa firmy, w którym zostały przedstawione etapy jej rozwoju pod kątem budowania strategii działania z odpowiedzialnym, partnerskim biznesem jako podstawowym elementem funkcjonowania na rynku. Wstęp zawiera również odniesienie do wizji i misji firmy oraz do przyjętych przez nią wartości.

Rezultaty polityki Schenkera, czyli programy i działania podejmowane przez firmę w latach 2004-2005 wobec grup interesariuszy pokazuje dalsza część raportu. Kolejność wymienianych grup nie jest przypadkowa. Wynika ona z pierwotnej i oczywistej roli, jaką ma do spełnienia przedsiębiorstwo. Pierwszą z grup wymienionych przez firmę są więc udziałowcy. Kolejną, równie ważną, stanowią klienci. Poziom obsługi klienta zależy od pracowników, czyli od trzeciej z wymienionych grup. Jest to istotny obszar, od którego de facto zależy sukces firmy. Kolejną z grup są dostawcy. Najważniejsi z nich to kierowcy i bezpośrednio ich zatrudniające firmy przewozowe. Ta grupa to kluczowe ogniwo w procesie obsługi klientów Schenkera.

W raporcie wymieniona jest również konkurencja. Schenker uznaje uczciwą konkurencję za naturalny czynnik wspierający rozwój firmy i rynku, budując relacje na zasadach fair play. Kolejny rozdział poświęcony jest uczelniom i studentom. Firma dużo uwagi poświęca środowiskom naukowym i przyszłym potencjalnym pracownikom, bądź klientom – menedżerom lub właścicielom firm. Jednym z najbardziej obszernych rozdziałów jest opis relacji ze społecznościami lokalnymi.

Ważnym obszarem oddziaływania firmy są gminy, w których mieszczą się siedziby oddziałów Schenkera. Firma nawiązuje relacje zarówno z władzami jak i mieszkańcami. Szczególnie dużo działań, jak np. program Na czas. Na miejsce. Na wyspy Robinsona adresowanych jest do dzieci i młodzieży, będących w trudnej sytuacji życiowej. Wiele wydarzeń mających miejsce w opisanym okresie podejmowanych było wspólnie z dostawcami kierowcami i przewoźnikami współpracującymi z Schenkerem.

Raport powinien być wydawnictwem cyklicznym, w związku z tym planuje się następne edycje podsumowujące kolejne lata rozwoju firmy. Warto podkreślić, że opisywany Raport nie był pierwszą publikacją związaną z tematyką odpowiedzialności społecznej. Jednak wcześniejsze wydawnictwa nawiązywały głównie do działalności pracowników firmy w zakresie współpracy ze społecznościami lokalnymi i wyższymi uczelniami.

Raport powstał w zespole marketingu Biura Zarządu Schenkera, gdzie opracowano koncepcję jego struktury. Tam też została zebrana i zredagowana część merytoryczna i opracowany projekt graficzny wpisany w system identyfikacji wizualnej grupy Schenker.  Raport był konsultowany z najwyższym kierownictwem w firmie i osobami odpowiedzialnymi za konkretne opisywane projekty czy obszary działalności firmy, a także z ekspertem zewnętrznym. Raport został opatrzony wypowiedzią prof. Wojciecha Gasparskiego z Centrum Etyki Biznesu WSPIZ.

Korzyści wynikające z opracowania raportu społecznego to przede wszystkim: skierowanie uwagi czytelników na problemy społeczne, wzrost świadomości pracowników w zakresie działań podejmowanych przez zatrudniającą ich firmę a także uporządkowanie i podsumowanie wszystkich działań w obszarze CSR podejmowanych w latach 2004 i 2005. Raport Społeczny jest wsparciem procesu budowania wizerunku firmy jako dobrego pracodawcy i odpowiedzialnej społecznie wśród wszystkich grup interesariuszy.