Raport społecznej odpowiedzialności Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych

Metryka praktyki

Firma: Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Ład organizacyjny
Kategoria: Raportowanie
Dokument źródłowy: Raport 2017

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja

Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych to działająca od 19 lat organizacja, skupiająca ponad 100 firm z 10 sektorów rynku usług finansowych. Raport społecznej odpowiedzialności opisuje działania w zakresie etyki biznesu, prowadzonych badań oraz realizowanych projektów edukacyjnych i działań CSR, za lata 2012-2016 i ma w zamierzeniu stać się przedmiotem debaty i mobilizować środowisko finansowe do silniejszej integracji na rzecz powiększania kapitału społecznego.

Do stworzenia tego dokumentu KPF dojrzewała już od pewnego czasu, ale ostateczny kształt dokumentu powstał w oparciu o opinie uczestników sesji dialogowej, zorganizowanej w gronie wybranych interesariuszy KPF, w grudniu 2016 roku. Podczas tego spotkania eksperci firmy doradczej Deloitte pomogli KPF zebrać i usystematyzować efekty pracy dla poprawy standardów rynkowych w reprezentowanych przez KPF sektorach usług finansowych.

Raport powstał w zgodzie z normą ISO 26 000 oraz wytycznymi Global Reporting Initiative (GRI) w wersji GRI-G4.

Wspomniana sesja dialogowa, a także powstały w jej wyniku raport, potwierdziły spostrzeżenia i refleksje KPF dotyczące kierunków jej dalszego rozwoju i zachęciły do wdrożenia usprawnień, spełniających ambicje całego Zespołu KPF.

Planowane są kolejne edycje raportu.

Więcej informacji: https://kpf.pl/3d-flip-book/raport-spolecznej-odpowiedzialnosci-konferencji-przedsiebiorstw-finansowych-w-polsce-za-lata-2012-2016/