Raport społecznej odpowiedzialności – Grupa LOTOS

Metryka praktyki

Firma: Grupa LOTOS,
Branża: Surowce i paliwa,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2009
W roku 2009 Zarząd Grupy Kapitałowej LOTOS uchwalił Strategię społecznej odpowiedzialności do 2012 r. oraz zobowiązał się do cyklicznego raportowania postępów w jej realizacji.Raport społecznej odpowiedzialności Grupy Kapitałowej LOTOS za rok 2008 powstał w oparciu o najnowszą wersję metodologii Global Reporting Initiative (G3). Spółka zadeklarowała Poziom Aplikacji A, oddający największy zakres ujawnianych informacji. Publikacja zawiera ekonomiczne, środowiskowe i społeczne wyniki osiągane przez LOTOS, dzięki czemu możliwe jest obserwowanie postępów we wdrażaniu strategii społecznej odpowiedzialności. Raport prezentuje wybrane obszary zaangażowania koncernu na rzecz zrównoważonego rozwoju, w tym informacje na temat ekologii w środowisku morskim na przykładzie działalności wydobywczej oraz wpływu inwestycji na środowisko naturalne. Publikacja ukazała się wyłącznie w wersji elektronicznej, w której zastosowano rozwiązania nawigacyjne ułatwiające szybki i proste dostanie się do obszarów interesujących dla poszczególnych grup odbiorców. Udostępniana jest przez stronę internetową oraz na płycie CD.

W powstanie Raportu zaangażowanych było 40 specjalistów koncernu i 5 partnerów społecznych. Od lipca do listopada 2009 odnotowano 427 „wejść” do raportu przez wewnętrzny system oraz 5858 przez zewnętrzny serwis informacyjny. Obecnie prowadzone są konsultacje społeczne mające na celu udoskonalenie systemu raportowania w sposób jak najbardziej zbieżny z oczekiwaniami i potrzebami kluczowych interesariuszy.