Raport społecznej odpowiedzialności biznesu Grupy ENEA 2011

Metryka praktyki

Firma: Grupa ENEA,
Branża: Energetyka,
Obszar tematyczny: Ład organizacyjny
Kategoria: Raportowanie
Dokument źródłowy: Raport 2012

Raport społecznej odpowiedzialności biznesu Grupy ENEA 2011 powstał, by interesariusze mogli lepiej poznać cele strategiczne Grupy oraz podjęte przez firmę działania i inicjatywy służące ich realizacji. Raport jest konsekwencją przyjęcia Strategii społecznej odpowiedzialności biznesu Grupy Kapitałowej ENEA oraz dążenia przez poszczególne spółki Grupy do realizacji wytyczonych celów CSR. Treść raportu CSR obejmuje działalność 18 spółek Grupy ENEA w roku 2011 i odzwierciedla podejście Grupy do wdrażania wytyczonych celów strategicznych związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. Przyjęto podejście, w którym dane prezentowane są w rozbiciu na poszczególne spółki wszędzie tam, gdzie było to możliwe. To pierwszy w historii Grupy raport CSR. Został przygotowany według międzynarodowego standardu raportowania GRI (wersja G3.1, poziom aplikacji C). Powstanie raportu przyczyniło się do uporządkowania działań w zakresie zrównoważonego rozwoju, podniesienia świadomości na ten temat wśród pracowników i innych grup interesariuszy, do lepszego zrozumienia i właściwej realizacji strategii zrównoważonego rozwoju oraz wprowadziło nową jakość w sprawozdawczości Grupy ENEA.