Rada Interesariuszy Zakład Utylizacyjny w Gdańsku

Metryka praktyki

Firma: Zakład Utylizacyjny w Gdańsku,
Branża: Recykling,
Obszar tematyczny: Ład organizacyjny
Kategoria: Dialog z interesariuszami
Dokument źródłowy: Raport 2016

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 11 - Zrównoważone miasta i społeczności

W 2014 roku Zakład Utylizacyjny w Gdańsku powołał Radę Interesariuszy jako oficjalny organ o charakterze konsultacyjnym i kontrolno-opiniodawczym. Rada była odpowiedzią na potrzeby mieszkańców, które dotyczyły znalezienia rozwiązań redukujących uciążliwości odorowe Zakładu. Dzięki zaangażowaniu jej członków udało się wspólnie wypracować wartościowe rekomendacje. Przykładami działań, które wpłynęły pozytywnie na relacje z najbliższym otoczeniem oraz przyczyniły się do ograniczenia emisji odorowej z poszczególnych elementów Zakładu są m.in. budowa i rozbudowa sieci odgazowywania kwater (ostatnia w 2016 r.), wymiany wsadu do biofiltrów. Szczegółowa analiza rozwiązań dla planów budowy nowej, hermetycznej hali do kompostowania (inwestycja ruszy w 2017 r.), również została wypracowana podczas wspólnych obrad.

Więcej informacji: http://zut.com.pl/zaangazowanie-spoleczne/rada-interesariuszy-zu/idea/