Rada Etyki – ABB

Metryka praktyki

Firma: ABB,
Branża: Energetyka,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2003
Grupa ABB w Polsce już od kilku lat realizuje program etyczny, posiada swój kodeks etyki i szczegółowo sformułowaną politykę społecznej odpowiedzialności. Prowadzone są też szkolenia z tego zakresu oraz audyty wewnętrzne. Dokonany jednak w roku 2003 systematyczny przegląd tych zagadnień, szczególnie w aspekcie codziennej praktyki, wykazał, że ciągle pozostaje jeszcze dużo do zrobienia. Docierające sygnały o różnych zachowaniach pracowników i menedżerów firmy zaskakiwały swoim brakiem zrozumienia dla zasad etyki i stosowania się do pisanych i obowiązujących reguł. Jak stwierdził ostatnio Jürgen Dormann, Prezes ABB, „Wiedząc, że biznes funkcjonuje najlepiej kiedy jest oparty na wzajemnym zaufaniu, musimy iść dalej – wzmocnić nasza kulturę wewnętrzną. A to wymaga dyscypliny, szacunku dla wartości, świadomości roli naszej firmy w społeczeństwie. Wymaga to umiejętności opierania się kuszącym działaniom na skróty.”W rezultacie zaproponowano wprowadzenie konkretnych działań naprawczych w obszarze zasad etyki biznesu, które mają przyczynić się do wzmocnienia kultury organizacyjnej firmy. W ten sposób ABB chce przeciwstawić się popularnemu ciągle w niektórych kręgach stereotypowi, zgodnie z którym mówi się, że postępowanie zgodne z zasadami etyki jest przeszkodą przy prowadzeniu skutecznego biznesu. 1 grudnia 2003r. powołano Radę Etyki Grupy ABB w Polsce, która odpowiadać będzie za wdrożenie programu naprawczego. Rada Etyki ma pełnić m.in. funkcję męża zaufania, umożliwiającego poszczególnym pracownikom zgłaszanie swoich uwag związanych z różnymi zagadnieniami dotyczącymi etyki.

Wiosną 2004 roku zostanie przeprowadzony audyt wewnętrzny, nawiązujący do wcześniej prowadzonych badań ankietowych na temat Polityki Społecznej ABB. Audyt będzie miał formę ankiet wypełnianych anonimowo w celu zdiagnozowania obszarów, w których pracownicy zauważają zjawiska, ich zdaniem, sprzeczne z etycznym prowadzeniem biznesu i wymaganiami firmy w tym zakresie. Rada Etyki przygotuje również szczegółowe zasady postępowania w poszczególnych obszarach. Zasady te zostaną przedstawione każdemu pracownikowi, który następnie podpisze deklarację ich przestrzegania. Dotyczyć to będzie również  każdego nowego pracownika ABB w Polsce. Temu procesowi towarzyszyć będzie szeroko zakrojona akcja edukacyjna i szkoleniowa, z wykorzystaniem m.in. intranetu i gazety zakładowej.

Rada Etyki będzie systematycznie oceniać stopień przestrzegania zasad etycznych ABB w relacjach wewnętrznych i zewnętrznych. Wbudowanie. Rady Etyki w strukturę organizacyjną Grupy ABB w Polsce – m.in. poprzez obowiązkowe informowanie Rady o wszelkich planowanych inicjatywach wobec klientów, rodzaju i formie prezentów, a także obowiązkowe uczestnictwo przedstawiciela Rady w spotkaniach strategicznych odbywających się w całej Grupie ABB w Polsce – pozwoli zintegrować zasady etycznego postępowania z codziennymi zadaniami biznesowymi.