Przyjęcie pierwszej w historii firmy polityki różnorodności

Metryka praktyki

Firma: Pepco,
Branża: Handel,
Obszar tematyczny: Prawa człowieka
Kategoria: Różnorodność
Dokument źródłowy: Raport 2022

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 10 - Mniej nierówności
- Cel 5 - Równość płci
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Pod koniec r. 2022 Pepco przyjęło politykę różnorodności koncentrującą się na zapewnieniu równego traktowania oraz równych szans dla osób i grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji. Fundamentalną częścią Pepco jest kultura oparta na wzajemnym szacunku, w którą włączeni są wszyscy oraz w której ceni się tak podobieństwa, jak i różnice. Polityka jest częścią strategii Pepco „Growing our business, growing our people”. W ramach wprowadzenia polityki zapewnione zostaną szkolenia, badanie oczekiwań pracowników Pepco, a także kampanie pracownicze i wydarzenia mające na celu podniesienie świadomości w kwestiach związanych z różnorodnością, włączeniem i dyskryminacją. Nowa polityka różnorodności jest częścią działań określonych w ramach planu zrównoważonego rozwoju. W związku z tym, że taki dokument został wprowadzony po raz pierwszy, podjęte zostaną badania oczekiwań pracowników Pepco, a także szkolenia i wydarzenia powiązane z DEI (diversity, equity, inlusion). Następnie polityka będzie regularnie rewidowana, a kolejne działania wprowadzane będą w zależności od potrzeb, oczekiwań i wyników badań. Wdrożenie takiego dokumentu pozwala usystematyzować działania z tego zakresu oraz włączyć tematy DEI w kulturę organizacji.