Przewodnik po zasadach postępowania w Mars

Metryka praktyki

Firma: Mars Polska,
Branża: FMCG,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Dialog z pracownikami
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 17 - Partnerstwo na rzecz celów
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

W 2021 r. firma Mars Polska wzmocniła komunikację zgodności i etyki w pracy. Za pomocą newsletterów, Yammera, plakatów i spotkań pokazano The Guide, czyli „Przewodnik po zasadach postępowania w Mars”. To dokument w duchu pięciu zasad (jakości, odpowiedzialności, wzajemności, wydajności, wolności), który pomaga podejmować etyczne decyzje. Najnowszą edycję uzupełniono m.in. o: sekcje pytań i odpowiedzi; infolinię – anonimową drogę raportowania naruszeń; tematykę włączania i różnorodności; bezpieczeństwo w miejscu pracy; uczciwe prowadzenie działalności; prawa człowieka; zrównoważony rozwój. W spotkaniu komunikacyjnym, podczas którego omawiano odświeżony przewodnik uczestniczyło ok. 80% współpracowników części sprzedażowej, OR dla newslettera z linkiem do przewodnika wynosi 82%. W częściach fabrycznych plakaty zostały rozwieszone w kluczowych punktach komunikacyjnych. Przewodnik po zasadach postępowania w pracy stanowi etyczną podstawę działalności biznesowej Mars. Poprzez przestrzeganie zawartych w nich zasad oraz założeń, firma określa swój wyraźny kierunek oraz „kompas moralny”, tak aby stać się globalnym przykładem w kreowaniu lepszej przyszłości dla wszystkich. Opierając swoją filozofię na rzetelności, uczciwości, a także zbiorze pięciu Zasad – marka potrafi utrzymać najwyższe standardy i kreować atmosferę pasji.

Do największych korzyści płynących z wdrażania przewodnika zaliczamy:

  • Budowanie kultury odpowiedzialności – od wszystkich Współpracowników oczekujemy, aby brali bezpośrednią odpowiedzialność za uzyskiwane wyniki, wykazywali się inicjatywą, a w razie potrzeby podejmowali decyzje
  • Wzajemności – miarą relacji biznesowych powinien być stopień generowania wzajemnych korzyści
  • Etyczne działania oraz przypomnienie jakie są wewnętrzne zasady prowadzenia biznesu. Zasada etycznych działań leży u podstaw zaufania, szacunku, uczciwości.