Przewodnik Etyki Biznesu – jak wdrażać zasady, wartości i normy postępowania – PROCTER&GAMBLE

Metryka praktyki

Firma: Procter and Gamble,
Branża: FMCG,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2005
SYTUACJA/PROBLEM:Procter & Gamble chce utrzymać wysokie standardy postępowania biznesowego i zasady etyki we wszystkich swoich oddziałach na całym świecie. Dlatego powstał Przewodnik Etyki Biznesu  Procter & Gamble jako podręcznik dla wszystkich pracowników, na każdym szczeblu w organizacji.

OPIS PROJEKTU / ROZWIĄZANIE:

Głównym celem wprowadzenia Przewodnika było zapoznanie pracowników z uaktualnionymi przepisami i ustalenie obowiązujących standardów zachowań etycznych zgodnych z wartościami wyznawanymi przez firmę. Przewodnik Etyki Biznesu, stanowi podstawę wartościowania działań podejmowanych przez pracowników w firmie, jak również wobec interesariuszy i klientów. Stworzony zestaw standardów postępowania biznesowego obowiązuje wszystkich pracowników P&G, w każdym z oddziałów organizacji.

Przewodnik Etyki Biznesu P&G zbudowany jest wokół pięciu kluczowych zagadnień.

  • Konflikt Interesów;
  • Zachowanie w miejscu pracy;
  • Informacja o firmie i konsumentach;
  • Rzetelność dokumentacji finansowej firmy;
  • Uczciwe zasady działania i konkurencji.

Opisane są w nich wzorcowe zachowania w sytuacjach biznesowych wraz z szczegółowym ich omówieniem mającym na celu rozwianie ewentualnych wątpliwości. Nad stroną merytoryczną i  interpretacją Przewodnika czuwa wewnętrzna Komisja Etyki P&G.

Dział Personalny współpracując z menedżerami z każdego działu upewnił się, że każdy pracownik otrzymał kopię nowego kodeksu, przeszedł szkolenie w formie prezentacji, ukończył elektroniczny kurs potwierdzony uzyskaniem certyfikatu, podpisał oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Przewodnika i zobowiązał się do przestrzegania zawartych w nim zasad. Jednocześnie wzmocniony został komunikat dotyczący mechanizmów przestrzegania Przewodnika i zgłaszania  ewentualnych przypadków zachowania z nim niezgodnego.

KORZYŚCI:

– Uwspólnienie standardów postępowania obowiązujących w firmie;
– Wzmocnienie kultury organizacyjnej;
– Liczne odwołania do Przewodnika w codziennej pracy i w czasie dyskusji z klientami.

WYZWANIA:

– Bariera językowa (przewodnik powstał w języku angielskim i wymagał dokładnego tłumaczenia);
– Brak dostępu

WARTO ZAPAMIĘTAĆ:

– Sprawne wprowadzanie norm etycznych warunkuje dobrze zorganizowana wewnętrzna komunikacja;
– Zdecydowanie łatwiej wprowadza się takie rozwiązania, jeżeli zbudowana jest silna kultura organizacyjna oparta na wartościach i kapitale ludzkim.